Årsrapport NORAD 2001

UFDs samarbeid med NORAD om utdanningsbistand

ÅRSRAPPORT I HENHOLD TIL RAMMEAVTALE MED NORAD – KORTVERSJON

Fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rapporteringsperiode: 2001

Resultater

Hovedområdene i årsprogrammet for 2001 har vært

  • landbaserte oppdrag
  • andre bestillingsoppdrag, herunder konsulenttjenester utført i Norge
  • fagsentervirksomhet (kunnskapsinnhenting, dokumentgjennomgang og -analyse, kontakt med andre aktører og multilaterale miljø, informasjonsspredning til underliggende etater/instanser og utdanningssektoren)
  • nettverksdeltakelse (bl.a. deltakelse i regionalt utdanningsnettverk for Afrika)
  • kompetanseutvikling (deltakelse på og arrangement av kurs og konferanser, selvstudium)
  • informasjonsspredning, drift og administrasjon av rammeavtalen.

Oppdrag

Landbaserte oppdrag

Følgende konsulentoppdrag ble utført i 2001:

  • Zambia: I tilknytning til institusjonssamarbeidet ble det gjennomført møter og arbeidsseminar i Oslo med eksterne ressurspersoner innleid fra Crown Agents, DFID, Storbritannia.
  • Etiopia: Deltakelse i tre ukers rådgivningsarbeid knyttet til gjennomgang av sektorprogrammet. Det er utarbeidet rapport fra oppdraget.
  • Bangladesh: Deltakelse i tre ukers rådgivningsarbeid knyttet til gjennomgang av sektorprogrammet. Det er utarbeidet rapport fra oppdraget, som også fokuserte på tilgang til utdanning for funksjonshemmede elever.
  • Uganda: Deltakelse i to ukers gjennomgang av Flyktningerådets prosjekt i Gulu. Vurderingen ble gjennomført i samarbeid med LINS/Nordic Consulting Group (NCG). Det er utarbeidet rapport fra oppdraget.

Sektorprogram og reform

Sector Wide Approach Programmes (SWAP)

Det er utarbeidet en todelt rapport for NORAD. Del 1 gir en generell oversikt samt beskrivelser og diskusjon om de ulike sider ved SWAP og hvordan sektorbaserte programmer fungerer, med referanse til rapporter om temaet.

En oversikt over norske erfaringer med reformer, og oversikt over områder der Norge anser seg å ha spesiell kompetanse, utgjør Del 2 i rapporten, som vil foreligge i endelig versjon i løpet av 1. halvår 2002.

Yrkesfaglig opplæring

En rapport over den internasjonale debatten om yrkesfaglig opplæring er utarbeidet i samarbeid med Teknologisk Institutt. En oversikt over norske erfaringer med yrkesfaglig opplæring er innarbeidet i rapporten. Et første utkast av rapporten forelå til et seminar over samme tema som ble gjennomført i desember i UFD.

Fagsenteroppgaver / Andre konsulentoppgaver

UFD har deltatt eller møtt som observatør på møter i NORAD, NUFU, Christian Michelsens institutt, og Norges forskningsråd. Departementet har også oppnevnt en observatør i styringsgruppen for NETwork for Research and Evaluation on Education and Development (NETREED) ved Universitetet i Oslo.

I en del sammenhenger har departementets observatørstatus i den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO overlappet noen sider av fagsenteroppgavene. I forbindelse med departementets opptrapping av UNESCO-samarbeidet har det særlig vært aktuelt å fokusere på de tematiske sammenhengene mellom multilateralt UNESCO-samarbeid og bilateralt utdanningssamarbeid.

Fagseminarer

Det har i 2001 vært avholdt et seminar for NORADs utdanningsrådgivere om yrkesopplæring i bistanden. Flere aktuelle tema for videre arbeid ble påpekt, herunder behovet for å se sammenhenger mellom ulike deler av utdanningssystemene, nærings- og arbeidsliv og øvrige forhold i samfunnet. Rapporten vil foreligge i endelig versjon i løpet av 1. halvår 2002.

Det ble også gjort forarbeid til et seminar knyttet til norske erfaringer med sektorplanlegging for funksjonshemmede, med referanse til oppdraget i Bangladesh (se punkt 1.1.1).

Målet med fagseminarene er å formidle kunnskap om tema der UFD innehar særlig kompetanse.

Oppfølging av arbeid knyttet til Education for All (EFA)

Oppfølgingsarbeidet for Education for All er løpende og ble i 2001 utført i samarbeid med relevante norske og nordiske EFA-partnere. En del av arbeidet har overlappet departementets egen UNESCO-virksomhet.

Association for the Development of Education in Africa (ADEA)

Working Group for Education Sector Analysis (WGESA)

Working Group for Education Sector Analysis (WGESA) er en av flere arbeidsgrupper under ADEA-paraplyen, Departementet var representert på møte i styringsgruppen i Dakar i juni.

Communication in Education

Departementet deltok i planlegging av arbeidet med ADEA-initiativet "Communication in Education" (COMED). Initiativet er knyttet til utvikling av informasjonsarbeidet i afrikanske utdanningsdepartementer. Aktiviteten er på planleggingsstadiet. Finansiering av norsk aktivitet vil skje via Verdensbankens Trust Fund for Education in Africa, der Norge er bidragsyter.

ADEAs biennale 2001

Departementet deltok på ADEAs biennale i Arusha i oktober 2001.

Kompetanseutvikling, egenutvikling og informasjonsarbeid

Det har vært gjennomført kompetanseutviklingstiltak for ansatte i departementet og underliggende etater. En seminarrekke på fire møter ble gjennomført høsten 2001. I tillegg ble det formidlet informasjon om tilbudet i regi av Utenrikstjenestens kompetansesenter. Departementet arrangerte også et internt miniseminar om HIV/AIDS-problematikk og betydningen av utdanning for å bekjempe epidemien.

UFD har henvendt seg til både til underliggende etater og til ansatte internt i departementet med informasjon om utdanningsbistand. Det anses det som viktig å bygge opp en gruppe som kan bidra i spredning av kompetanse og delta på senere oppdrag. Samtidig anses det som positivt å kunne trekke på saksbehandlere som etter hvert får bygget opp kompetansen gjennom internopplæring.

Positive resultater utover forventet måloppnåelse

Deltakelsen i UNESCO-arbeidet har positiv overføringsverdi til bistandssamarbeidet. Det ble i 2001 avholdt to store UNESCO-konferanser; International Conference on Education (ICE) i september og UNESCOs generalkonferanse i oktober-november 2001. Det er grunn til å tro at forbindelseslinjene mellom det bi- og multilaterale samarbeidet kan være særlig nyttig i forbindelse med den internasjonale oppfølgingen av Education for All (EFA).

Samarbeid med andre norske institusjoner

Det har vært samarbeid med LINS (herunder NCG/DECO) i perioden. Det har omfattet felles deltakelse på gjennomgang (Etiopia), evalueringsoppdrag (Uganda) og bruk av LINS i forbindelse med tiltak knyttet til kompetanseutvikling i UFD. Også personell fra NORADs fagavdeling og Høgskolen i Oslo har vært trukket inn i kompetanseutviklingsarbeidet.

I tillegg har LINS vært aktivt med i forberedelse av arbeidsprogrammet for institusjonssamarbeidet med Zambia i 2002.

Samarbeidet er gjennomgående vurdert som godt og fruktbart, og det oppleves positivt å styrke kontakten med LINS og andre faglig relevante samarbeidspartnere.

Generelle refleksjoner rundt samarbeidet

I løpet av 2001 maktet ikke Norge å nå målsetningen om at utdanningsbistand skal utgjøre 15 % av bistanden totalt. I stedet for en ytterligere styrking av bistand til utdanning, har en tvert om hatt en dokumentert relativ nedgang i avtaleperioden.

Departementet er opptatt av at denne tendensen ikke bør fortsette og ønsker å bidra aktivt til at den blir snudd. Dette kan skje gjennom økt bilateral norsk innsats, og ved økt fokus på styrking av sammenhengen mellom det bilaterale og det multilaterale bistandssamarbeidet, ikke minst i tilknytning til en bredspektret oppfølging av Education for All-initiativet. En opptrapping av fleksible, uformelle og praktisk rettede utdannings- og opplæringsarenaer synes særlig relevant i land som er hardt rammet av HIV/AIDS.

Som i 2000 har samarbeidet med NORAD i 2001 vært positivt, givende og preget av velvilje fra NORADs side. Departementet anser samarbeidet som fruktbart og lærerikt. Samtidig erfarer vi i stigende grad at departementets sektorovergripende kompetanse og systemkunnskap innenfor sin sektor er et både nyttig og viktig tilskudd til norsk utviklingssamarbeid.

Informasjon om annet relevant internasjonalt arbeid

UFD er engasjert i betydelig internasjonalt samarbeid på utdannings- og forskningssektoren uavhengig av rammeavtalen med NORAD. De tyngste oppgavene ligger innenfor EU/EØS-området, OECD og nordisk samarbeid via Nordisk ministerråd.

Ministerkonferansen "Et solidarisk Norden"

Som ledd i formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2002 vil Norge gjennomføre en temakonferanse om utdanning som ledd i utviklingspolitikken, under overskriften "Et solidarisk Norden", i juni 2002. Forarbeid til denne konferansen startet i 2001. Hovedmålgruppen er de nordiske utdannings- og utviklingsministrene samt berørte myndigheter og etater i de nordiske land. Representanter fra samarbeidsland og multilaterale organisasjoner som UNESCO, Verdensbanken, samt frittstående eksperter inviteres som innledere og meddebattanter for ministrene. Ansvarlig for gjennomføring av konferansen er UFD, i samarbeid med UD/NORAD.

Oppfølgingen av evalueringen av kvoteprogrammet i 2001

Kvoteprogrammet "Støtteordning i Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland og Sentral- og Øst-Europa" ble evaluert våren 2001. Etter høringsrunden er endringsforslagene under behandling i departementet. Tidligere søknadsfrister, tildeling av kvoteplasser for tre år og økt vekt på samarbeidsavtaler med institusjoner er tiltak som vil iverksettes raskt.

Stabilitetspakten

Departementet samarbeider med Utenriksdepartementet om utdanningsfaglig bistand til landene som omfattes av Stabilitetspakten. Norge har gitt støtte til prosjekter i alle de ODA-godkjente medlemslandene av Stabilitetspakten(Albania, Bosnia, den Føderale Republikk Jugoslavia (inkl. Kosovo), Kroatia,

Makedonia og Moldova), der all støtte dekkes gjennom bistandsmidler.

UNESCOs International Institute for Educational Planning (IIEP)

I 2001 ble det planlagt en styrking av samarbeidet mellom departementet og UNESCO-instituttet IIEP i 2002. Styrkingen vil skje gjennom hospitering fra departementet til IIEP, samt ved felles planlegging av studiebesøk til Norge i 2003.