Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 1. juni 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf. delegeringsvedtak 5. august 1977 nr. 2 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 11, § 12, § 16, § 20, § 29, § 31, § 32, § 33, § 34, § 40, § 41, § 49, § 51, § 52a, § 63, § 81, § 82 og § 86, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245 og delegeringsvedtak 11. juni 1993 nr. 785.

Tilhørende lov

Til toppen