Avtalespeil for Hovedavtalen

Avtalespeilet mellom gamle og nye bestemmer i Hovedavtalen viser endringer som er gjort, og bidrar til å lette overgangen til ny struktur.

Hovedavtalen 2017 Hovedavtalen 2016
Avtalens formål og intensjoner DEL 1 MEDBESTEMMELSE
   
Del 1 Medbestemmelse  
Kapittel 1 Hovedavtale, tilpasningsavtale og omstillingsavtale  
§ 2 Evaluering av medbestemmelsen § 1 nr. 12 andre setning
§ 3 Virkeområde § 2 nr. 1
§ 4 Definisjoner § 40 + del av § 14 nr. 2
§ 5 Politiske beslutninger § 2 nr. 3 og § 2 nr. 4
§  6 Tilpasningsavtale i den enkelte virksomhet § 3
§ 7 Tilpasningsavtale – inngåelse og innhold § 4 + del av § 14 nr. 2
§ 8 Tvist om inngåelse av tilpasningsavtale (interessetvist) § 5
§ 9 Tvist om forståelsen av tilpasningsavtale § 6
§ 10 Tilpasningsavtalens varighet § 7
§ 11 Medbestemmelse ved omstilling Nåværende § 2 nr. 2 og § 2 nr. 5 andre ledd
§ 12 Medbestemmelse i prosjekter og styringsgrupper Nåværende § 2 nr. 5 første ledd
   
Kapittel 2 Partsforhold  
§ 13 Arbeidsgiverpart i den enkelte virksomhet § 8
§ 14 Arbeidstakerpart i den enkelte virksomhet § 9
§ 15 Frittstående organisasjoner § 41
§ 16 Overenskomstlønnede m.m. § 42
   
Kapittel 3 Former for medbestemmelse  
§ 17 Informasjon § 11 + del av § 14 nr. 2
§ 18 Drøftinger § 12
§ 19 Forhandlinger § 13
   
Kapittel 4 Saksbehandlingsregler ved drøfting, forhandling og tvisteløsning  
§ 20 Frister § 15
§ 21 Referat fra drøftinger § 16 nr. 2
§ 22 Uenighet ved drøftinger § 18 + § 14 nr. 3
§ 23 Protokoll fra forhandlinger § 16 nr. 1
§ 24 Tvisteløsning i forhandlingssak § 17
   
Kapittel 5 Forholdet til arbeidsmiljøloven  
§ 25 Unntak fra lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(arbeidsmiljøloven) § 26
§ 26 Årsrapport § 27
§ 27 Forholdet til Arbeidstilsynet § 28
§ 28 Verneombudets rettigheter § 29
   
Kapittel 6 Personalpolitikk i virksomhetene  
§ 29 Formål § 19
§ 30 Rekruttering § 20
§ 31 Likestilling § 21
§ 32 Kompetanseutvikling § 22
§ 33 Sentral opplæringsvirksomhet § 23
§ 34 Tilretteleggingstiltak § 25
   
Del 2 Partenes rettigheter og plikter  
Kapittel 7 Etablering av partsforhold  
§ 35 Valgregler – tillitsvalgte § 30
§ 36 Gjensidige rettigheter og plikter § 31 + § 14 nr. 4
§ 37 Utøvelse av vervet som tillitsvalgt § 32
   
Kapittel 8 Regler for tjenestefri  
§ 38 Regler for tjenestefri på arbeidsstedet § 33
§ 39 Andre regler for tjenestefri § 34 nr. 1-4
§ 40 Tjenestefri for arbeidstakere § 34 nr. 5
§ 41 Permisjon for tillitsvalgte § 35 nr. 1
§ 42 Permisjon for ansatte i Arbeidstakerorganisasjoner § 35. nr. 2
   
Kapittel 9 Lønn  
§ 43 Lønn § 36
§ 44 Reiseutgifter § 37
   
Kapittel 10 Brudd på pliktene  
§ 45 Tillitsvalgte § 38
§ 46 Arbeidsgiver § 39
   
Del 3 Regler som supplerer tjenestetvistloven  
Kapittel 11 Forhandlinger om Hovedtariffavtale  
§ 47 Kollektive oppsigelser § 43
§ 48 Arbeidstakere som ikke skal tas ut i streik § 44 nr. 1
§ 49 Søknad om andre unntak § 44 nr. 2 og 3
§ 50 Sympatiaksjoner § 45
§ 51 Avstemningsregler § 46
   
Del 4 Tolkningstvister og varighet  
§ 52 Tolkningstvister § 47
§ 53 Varighet § 48