Barndommen kommer ikke i reprise

Strategi for å motarbeide vald og seksuelle overgrep mot born og ungdom. Strategien legg stor vekt på førebyggjande arbeid, tidleg innsats og samarbeid på tvers av tenester.

Barndommen_kommer_ikke_i_reprise.pdf

Childhood comes but once. National strategy to combat violence and sexual abuse
against children and youth (2014–2017)