Belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene - retningslinjer

Med bakgrunn i St.meld.nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og St.prp.nr.1 (2002-2003) er det etablert en belønningsordning for kollektivtransport i større byområder.

Med bakgrunn i St.meld.nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og St.prp.nr.1 (2002-2003) er det etablert en belønningsordning for kollektivtransport i større byområder. Ordningen trådde i kraft f.o.m. budsjettåret 2004, og finansieres over Samferdselsdepartementets budsjett. 

Formålet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.