Beregning av fylkeskommunenes kostnader ved administrasjon av transportløyver

Rådgivningsselskapet Devoteam daVinci har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en rapport som gjennomgår fylkeskommunenes kostnader ved å utstede og levere inn løyver etter yrkestransportloven. Devoteam daVinci har også beregnet separate kostnader knyttet til behovsprøvingen av løyver.

Formålet med rapporten er å danne grunnlag for fastsettelse av behandlingsgebyr ved utstedelse og innlevering av løyve i yrkestransportforskriften § 12. Behandlingsgebyrene blir i dag beregnet på grunnlag av rettsgebyret. Det er et mål at behandlingsgebyrene i stedet skal gjenspeile faktiske kostnader knyttet til den aktuelle saksbehandlingen.

En slik justering av behandlingsgebyret vil være i tråd med Finansdepartementets rundskriv R-112/2006.

Neste skritt er at Samferdselsdepartementet vurderer om det er behov for å justere behandlingsgebyrene i yrkestransportforskriften. Et eventuelt forslag vil bli sendt på høring på vanlig vis.