Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021 (.pdf)