Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 (V-0732B)

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

BOKMÅL - bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 (V-0732 B) (.pdf)

NYNORSK - føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 (V-0732 N) (.pdf)

Utgitt: 2015

Offentlige institusjoner kan bestille denne publikasjonen fra:  

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Internett: www.publikasjoner.dep.no 
Telefon: 22 24 20 00

Publikasjonens V-nummer oppgis ved bestilling.

Andre bestiller offentlige publikasjoner fra:

Fagbokforlaget
Ordretelefon: 55 38 66 00
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Web: www.fagbokforlaget.no/offpub