Beyer-Olsen Invest AS

Vi viser til klage datert 27. januar 2015 fra Annette Beyer-Olsen på vegne av Beyer-Olsen Invest AS. Klagen er oversendt fra Foretaksregisteret til Nærings- og fiskeridepartementet i brev 23. februar 2015. Klagen gjelder vedtak fattet av Foretaksregisteret 15. januar 2015 om å nekte å registrere melding om fravalg av revisjon for regnskapsåret 2014 for Beyer-Olsen Invest AS.

Nærings- og fiskeridepartementet er kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om saken
Foretaksregisteret mottok 5. januar 2015 melding fra Beyer-Olsen Invest AS om fravalg av revisjon av årsregnskap. Vedlagt meldingen var protokoll fra generalforsamling og styremøte i selskapet datert 17. desember 2014 der det går frem at fravalget skal gjelde fra og med årsregnskapet 2014.

Foretaksregisteret nektet å registrere meldingen, og begrunnet nektingsvedtaket med at meldingen var innsendt etter fristen for å registrere fravalg av revisjon for regnskapsåret 2014 som var 31. desember 2014.

Klager gjør gjeldende at meldingen om fravalg av revisjon ble sendt inn i god tid før årsskiftet. Klager skriver at årsaken til at meldingen kom for sent, er sen postgang.

Foretaksregisterets behandling av meldingen
Foretaksregisteret skriver at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av året fravalget var ment å gjelde fra, for å få virkning for det regnskapsåret. Foretaksregisteret skriver at deres oppfordring er at meldinger på papir bør sendes i god tid før 30. november for å rekke fristen. Det har blitt lagt ut informasjon om fremgangsmåte og frister for å sende inn melding om fravalg av revisjon på Brønnøysund­registrenes hjemmesider hvert år siden vedtakelsen av reglene. I nyhetssak 2. september 2014 ble det informert om at foretak som ønsket å være sikre på å få registrert meldingen innen årsskiftet, måtte sørge for at meldingen ble sendt i god tid. Fristen ble da angitt til 10. desember for elektroniske meldinger og 30. november for meldinger sendt per post.

Meldingen fra Beyer-Olsen Invest AS ble journalført 5. januar 2015, og ble således nektet registrert. Foretaksregisteret skriver at de ikke har mottatt noen informasjon om at det var forsinkelser i postgangen i denne perioden ut over det som skyldes større pågang pga. julen.

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som finnes hos register­føreren, og kan derfor karakteriseres som en formalkontroll. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal registrering nektes, jf. foretaksregisterloven §§ 6-1 og 5-2.

I utgangspunktet er aksjeselskaper revisjonspliktige etter revisorloven § 2-1, jf. regnskaps­loven § 1-2. Grunnlaget for fravalg av revisor følger av revisorloven § 2-1 (3), som slår fast at for aksjeselskaper gjelder ikke revisjonsplikten dersom det er truffet beslutning om dette i medhold av fullmakt som nevnt i aksjeloven § 7-6. Det følger av aksjeloven § 7-6 (1) at generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring kan gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven dersom bestemte vilkår er oppfylt. Etter aksjeloven § 7-6 (6) får beslutning om fravalg av revisjon ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. Loven åpner ikke for fristutsettelse. I samsvar med dette ble det i brev fra Finansdepartementet til Den norske Revisorforening 4. november 2011 fastslått at beslutning om fravalg av revisjon måtte være registrert innen 31. desember 2011 dersom den skal ha virkning for årsregnskap for regnskapsåret 2011. Tilsvarende gjelder for hvert regnskapsår fremover. Det betyr at dersom fravalg av revisjon skal kunne gjelde for regnskapsåret 2014, må beslutningen være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2014.

Brønnøysundregistrene har på sine hjemmesider på Internett orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg av revisjon, om hvilke dokumenter som må vedlegges slike meldinger, og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. Videre har Brønnøysundregistrene hvert år siden lovendringen trådte i kraft publisert nyhetssaker med påminnelse om fremgangsmåte og frist for innsending av melding om fravalg av revisjon. Dette ble også gjort høsten 2014. I nyhetssak på Brønnøysundregistrenes nettsider 2. september 2014 ble det opplyst at meldinger på papirblankett som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2014.

Vi anser på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at foretak har kunnet innrette seg og få sendt inn melding i tide.

Departementets vurdering
Problemstillingen i denne saken er om Beyer-Olsen Invest AS kan få registrert fravalg av revisjon for årsregnskapet 2014 i Foretaksregisteret. Ettersom loven ikke åpner for fristutsettelse, blir spørsmålet om meldingen til Foretaksregisteret er innkommet tidsnok eller for sent for å kunne bli registrert innen fristen 31. desember 2014.

Klager anfører at selskapet sendte inn melding om fravalg av revisjon med nødvendige vedlegg til Foretaksregisteret i god tid før årsskiftet, og anfører at meldingen kom inn for sent på grunn av sen postgang. Både generalforsamlingsprotokollen og styremøteprotokollen som er vedlagt meldingen er datert først 17. desember 2014, altså etter begge de fristene Brønnøy­sundregistrene har anbefalt. Først 5. januar 2015 er den registrert innkommet til Foretaks­registeret.

Departementet vil bemerke at Brønnøysundregistrene har gode rutiner for postmottak. Registrene mottar flere tusen brev i året, og brev blir svært sjelden borte i posten. Eventuelle feil hos Posten er videre ikke noe Brønnøysundregistrene kan stå ansvarlig for. Klagers påstand om at postgangen er sen, er derfor vanskelig å vektlegge. Likebehandlingshensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at påstand om feil i postgangen som ikke kan verifiseres, skal kunne føre til en revurdering av registreringsnektelsen.

Departementet har forståelse for at klager, som representerer et lite aksjeselskap, kunne ønske seg et mindre formalistisk system for meldinger til Brønnøysundregistrene. På den annen side har registrene en stor saksmengde. I 2014 behandlet Foretaksregisteret over 350 000 meldinger. Saksbehandlingen er derfor i størst mulig grad automatisert.

De fleste som velger organisasjonsformen aksjeselskap, gjør det for at eier (aksjonær) ikke skal ha personlig ansvar for selskapets forpliktelser, noe eier vil ha ved valg av organisasjons­formen enkeltpersonforetak. Eierne av et aksjeselskap har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen. På grunn av ansvarsbegrensningen er det flere formaliteter knyttet til aksjeselskaper enn andre organisasjonsformer.

Reglene for hva en melding til Brønnøysundregistrene skal inneholde og når meldte opplysninger må være registrert for å få virkning, er nedfelt i lov. Saksbehandlerne i Brønnøysundregistrene må dermed legge disse reglene til grunn. Det er lite rom for utøvelse av skjønn ved dette regelverket.

Departementet er etter dette kommet til at meldingen om fravalg av revisjon er innkommet for sent til registrering innen fristen 31. desember 2014.

Vi gjør i likhet med Brønnøysundregistrene oppmerksom på at det betyr at selskapet har plikt til å levere revidert årsregnskap for regnskapsåret 2014 til Regnskapsregisteret.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets nektingsvedtak av 15. januar 2015 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.