Bionor Pharma ASA

Vi viser til søknad av 26. januar 2015 om unntak fra kravet til bosted i allmennaksjeloven § 6-11, slik at daglig leder kan være en amerikansk statsborger bosatt i Danmark.

Departementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om søknaden
Selskapet søker om at daglig leder kan være en amerikansk statsborger bosatt i Danmark, Dr. David Horn Solomon. Ifølge søknaden er Bionor Phama ASA, org.nr. 966 033 967, (heretter ”selskapet”) et biotech selskap som forsker på utviklingen av en HIV-vaksine. Søker skriver videre at selskapet er notert på Oslo Børs og har 8 ansatte som jobber ved selskapets kontorer i Oslo.

Søker viser til at forskningen selskapet driver med, krever betydelig erfaring, og at selskapet derfor har valgt å knytte til seg eksterne konsulenter for å drive deler av forskningsarbeidet. Selskapet har behov for en leder som er lege med erfaring fra ledelse av børsnoterte biotech selskaper som kan reise nødvendig kapital, samt lede selskapet videre gjennom forskningsfasen og inn mot den kommersielle fasen. Videre skriver søker at det norske miljøet innenfor denne bransjen er begrenset, og selskapet har via et profesjonelt rekrutteringsfirma søkt etter egnede kandidater, både nasjonalt og internasjonalt i en lengre periode. I samarbeid med rekrutteringsfirmaet har selskapet konkludert med at Dr. Solomon med hans bakgrunn, kompetanse og erfaring er den beste personen til å lede selskapet i tiden fremover.

Det vises også til at selskapets styre oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven. Styret består av to norske statsborgere bosatt i Norge, et dansk styremedlem bosatt i Danmark, et norsk styremedlem bosatt i Monaco og et amerikansk styremedlem bosatt i USA. Ifølge søker har selskapet flere norske kontaktpunkter. To av styremedlemmene er bosatt i Norge og kan kontaktes vedrørende selskapsanliggender. Selskapets hovedkontor ligger på Kronprinsesse Märthas plass 1 i Oslo, i tillegg har selskapet også et kontor i Gaustadalléen 21 i Oslo.

Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket, kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon av 17. juli 1998 nr. 619 er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfelle.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. allmennaksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Luganokonvensjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Partene i konvensjonen er EU, Danmark, samt EFTA-statene Norge, Island og Sveits. 

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret. Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

Departementets vurdering
Daglig leder skal være en amerikansk statsborger bosatt i Danmark. På bakgrunn av at Dr. Solomon er amerikansk statsborger, er det nødvendig med dispensasjon selv om Solomon er bosatt i EØS-staten Danmark. Det er derfor søkt om unntak fra bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom vil kunne gjøres gjeldende i Danmark. En eventuell ansvarssak vil også kunne rettes mot styret. I denne aktuelle saken er majoriteten av styremedlemmene bosatt i henholdsvis Norge og Danmark. En eventuell dom mot selskapet kan dermed også gjøres gjeldende overfor dem. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Tilgjengelighet til selskapets ledelse er viktig både for praktiske formål og for muligheten til å utøve jurisdiksjon. I vurderingen av dette har departementet lagt vekt på opplysningene om at Bionor Pharma ASA har flere norske kontaktpunkter, inkludert hovedkontor i Oslo. Videre har departementet også vektlagt at selskapet anser at Dr. David Horn Solomon har en særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for selskapet. Med bakgrunn i at selskapets styre oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven, er det departementets vurdering at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er tilstrekkelig ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken har departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak er også i tråd med departementets praksis.

Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknaden om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapet Bionor Pharma ASA, org. nr. 966 033 967, kan ha Dr. David Horn Solomon som daglig leder.

Søknaden er innvilget, men vi gjør likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.