Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bmenu AS

1. Innledning

Vi viser til brev 28. juli 2012 fra Brønnøysundregistrene, der klage 17. juli 2012 fra Bmenu AS v/ Tanweer Akram på Foretaksregisterets vedtak 16. juli 2012 om å nekte registrering av kapitalforhøyelse, oversendes til Nærings- og handelsdepartementet. Vi viser også til e-post fra Bmenu AS 21. august.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor.

2. Hva saken gjelder

Foretaksregisteret mottok 13. juli 2012 melding om kapitalforhøyelse i selskapet Bmenu AS gjennom Altinn. Vedlagt meldingen lå generalforsamlingsprotokoll datert 29. mars 2012, revisorerklæring, redegjørelse og vedtekter. Foretaksregisteret nektet i vedtak 16. juli 2012 å registrere meldingen med den begrunnelse at meldingen om kapitalforhøyelsen ikke hadde skjedd innen tre måneder etter tegningsfristens utløp, jf. aksjeloven § 10-9.

Klager har i e-post 17. juli 2012 påklaget vedtaket. Klager anfører at forsinkelsen skyldes at revisor ikke signerte meldingen tidsnok i Altinn. Klager viser til at selskapet har gjort sitt ytterste for å overholde fristen og ber derfor om at meldingen registreres. Klager har videre i e-post 21. august 2012 bemerket at det er beklagelig at revisor må signere både på selve dokumentet og elektronisk i Altinn. Klager viser også til at selskapet har fått ulike instruksjoner fra Foretaksregistertet om hvordan de kan endre meldingen slik at kapitalforhøyelsen kan godkjennes. Denne kommunikasjonen fant imidlertid sted etter at fristen for å melde kapitalforhøyelse allerede var oversittet.

3. Rettslig grunnlag

I henhold til lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1 første ledd skal registerføreren ”prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov.” Foretaksregisterets kontroll utføres på grunnlag av de innsendte dokumenter og kan således karakteriseres som en formalkontroll. Når de innkomne opplysninger er kontrollert og funnet i orden, skal de straks innføres i registeret, jf. § 6-1. Dersom registerføreren finner at en melding ikke er lovmessig eller i samsvar med vedtektene, skal han nekte registrering, jf. § 5-2.

Det følger av lov 13. juni 1997. nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 10-9 første ledd at når det minstebeløpet som er fastsatt av generalforsamlingen er tegnet, skal kapitalforhøyelsen meldes til Foretaksregisteret innen tre måneder etter tegningsfristens utløp. Videre fremgår det av andre ledd at det i meldingen til Foretaksregisteret skal opplyses om at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene og at dette skal bekreftes av revisor. Dersom aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en finansinstitusjon. Virkningen av at fristen i første ledd ikke overholdes fremgår av tredje ledd som lyder: ”Er kapitalforhøyelsen ikke meldt til Foretaksregisteret innen fristens utløp, kan registrering ikke finne sted. Tegningene av aksjer er da ikke lenger bindende. Det samme gjelder om registrering nektes på grunn av feil som ikke kan rettes.”

4. Departementets vurdering

Problemstillingen er om melding om kapitalforhøyelse i selskapet Bmenu AS kan registreres i Foretaksregisteret.

I henhold til aksjeloven § 10-1 første ledd treffes beslutning om å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer av generalforsamlingen hvis ikke noe annet er bestemt i denne loven. Det fremgår av protokoll fra ordinær generalforsamling i Bmenu AS 29. mars 2012 at generalforsamlingen fattet vedtak om kapitalforhøyelse og at tegningsfristen ble satt til 30. mars 2012, jf. aksjeloven § 10-1 andre ledd, nr. 5. Minstebeløpet ble tegnet og kapitalforhøyelsen skulle derfor meldes til Foretaksregisteret innen tre måneder etter tegningsfristens utløp, jf. aksjeloven § 10-9 første ledd. Det vil si 30. juni 2012. Meldingen ble først mottatt i Foretaksregisteret 13. juli 2012. Meldingen har således kommet inn for sent og registrering kan ikke finne sted, jf. aksjeloven § 10-9 tredje ledd. Loven åpner ikke for å utøve skjønn med hensyn til fristen.  

Klager anfører at selskapet hadde sendt melding om kapitalforhøyelse til Altinn innen fristen og at det ble sendt varsel om signering til revisor via Altinn. Etter departementets vurdering kan klagers påstand om at selskapet hadde gjort alt de skulle innen fristen og dermed ikke skal lastes for at revisor ikke har signert innen fristen ikke føre frem. Det er selskapets ansvar å melde kapitalforhøyelsen til Foretaksregisteret innen fristens utløp. At selskapets revisor ikke har signert meldingen innen fristen er således selskapets ansvar. Meldingen er ikke levert i Altinn før alle som skal signere meldingen har signert og meldingen er sendt inn.

Begrunnelsen for at revisor må signere meldingen i Altinn er at vedleggene som lastes opp i Altinn ikke er i original. Revisor må derfor bekrefte at de vedleggene revisor har utarbeidet og som selskapet har lastet opp i Altinn er korrekte. Dersom meldingen sendes inn på papir kreves det at vedleggene sendes Foretaksregisteret i original.

Det er beklagelig dersom Foretaksregisteret har gitt ulike tilbakemeldinger om hvordan kapitalforhøyelse skal meldes. Da tilbakemeldingene ble gitt etter at meldingen om kapitalforhøyelse ble nektet kan dette ikke få betydning for vurderingen av klagen.

5. Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak 16. juli 2012.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.