Børsloven

Lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

Lovens formål er å legge til rette for effektive, velordnede og tillitvekkende markeder for finansielle instrumenter. Loven gjelder virksomhet som børs eller autorisert markedsplass i Norge. Kongen gir forskrift om denne lovs anvendelse på Svalbard og kontinentalsokkelen og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. Loven gjelder også virksomhet som norsk børs eller autorisert markedsplass driver i utlandet gjennom filial eller ved grensekryssende virksomhet, med mindre annet er fastsatt av departementet.

Les loven på Lovdata

Vi henviser til Lovdata for fullstendig oversikt over forskrifter. På våre sider har vi publisert noen sentrale forskrifter, se under.


Forskrifter:

20.12.06

Forskrift om endringer i forskrift 17. januar 1994 nr. 30: Børsforskrift


20.12.06

Forskrift om autoriserte markedsplasser for omsettelige verdipapirer


23.03.06

Forskrift av 23. mars 2006 om endring i forskrift av 17. januar 1994 nr. 30
Børsforskriften


09.12.05

Forskrift om endring av børsforskriften


27.10.05

Endring av børsforskriften - opphevelse


01.07.05

Forskrift om endring av børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30.


30.06.05

Forskrift om endring av børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30


20.12.04

Forskrift om endring av forskrift 17. januar 1994 nr. 30 Børsforskrift