Historisk arkiv

Bortfall av botilbud. Brev til alle kommuner (13.10.2004)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Et endelig avslag på en asylsøknad innebærer at utlendingsmyndighetene, etter en nøye vurdering, har kommet til at vedkommende ikke fyller vilkårene i utlendingsloven for å få opphold her, og derfor plikter å forlate Norge.

Brev til alle landets kommuner 13.10.2004:

Bortfall av botilbud i asylmottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden

Et endelig avslag på en asylsøknad innebærer at utlendingsmyndighetene etter en nøye vurdering har kommet til at vedkommende ikke fyller vilkårene i utlendingsloven for å få opphold her. Dette innebærer at disse personene verken oppfyller kravene i utlendingsloven for å få asyl i Norge eller risikerer overgrep dersom de reiser tilbake til hjemlandet. Avslaget innebærer videre at det ikke foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket som tilsier oppholdstillatelse i Norge. Personer med endelig avslag plikter å forlate Norge.

Mitt utgangspunkt er at alle personer med endelig avslag på asylsøknaden skal ha mulighet til å forlate Norge frivillig og på en verdig måte. Slike personer får derfor tilbud om akseptert retur til hjemlandet med International Organization for Migration (IOM). IOM bistår bl.a. med informasjon og rådgivning, hjelp til å skaffe reisedokumenter, assistanse under selve reisen, samt dekning av reiseutgifter. Dersom en person med endelig avslag på asylsøknaden ikke velger å benytte seg av IOM og oversitter utreisefristen vil politiet uttransportere vedkommende. I en del tilfeller klarer politiet imidlertid ikke å uttransportere personer med avslag på asylsøknaden på grunn av usikkerhet omkring identitet, manglende reisedokumenter og/eller opprinnelseslandets uvilje mot å ta tilbake egne borgere i forbindelse med tvungen retur. Disse personene kan imidlertid reise hjem dersom de selv ønsker det og dersom de medvirker til hjemreisen og til å skaffe seg nødvendige reisedokumenter. Mer informasjon om IOM finnes på www.iom.no. Utskrifter fra IOMs hjemmesider følger vedlagt.

Jeg er opptatt av å beskytte asylinstituttet. For å underbygge plikten til å forlate Norge, gjelder det derfor fra 1. januar 2004 en ordning der personer med endelig avslag på asylsøknaden må forlate mottaket etter utreisefristen. Barnefamilier og enslige mindreårige med endelig avslag på asylsøknaden er unntatt fra denne ordningen. De får således bo i mottaket frem til utreisen skjer. Videre kan Utlendingsdirektoratet, etter en særskilt vurdering, bestemme at noen enkeltpersoner fortsatt skal få bo i mottak etter et endelig avslag på asylsøknaden (f.eks. alvorlig syke). De som velger å samarbeide med IOM om akseptert retur til hjemlandet på en aktiv og troverdig måte, får også bo i asylmottaket frem til utreisen. Også personer med endelig avslag på asylsøknaden som bor utenfor asylmottak og som ikke kan forsørge seg selv, kan få flytte tilbake til mottak, under forutsetning av at de samarbeider med IOM om retur. Det er viktig å understreke at personer med endelig avslag på asylsøknaden har et reelt valg.

Jeg har besluttet at ordningen med bortfall av botilbud for personer med endelig avslag på asylsøknaden skal evalueres. Mitt departement har allerede igangsatt evalueringsarbeidet og utlyst et forskningsprosjekt i forbindelse med dette.

Personer med endelig avslag på asylsøknaden har ikke rett til økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven, på tilsvarende måte som andre personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har samtidig i brev til kommunene av 4. oktober 2004 presisert at ingen skal sulte eller fryse i hjel, og at sosialtjenesten må yte livsnødvendig hjelp i en akutt krisesituasjon, også til personer uten lovlig opphold.

Personer med endelig avslag på asylsøknad kan delta i IOMs returprogram, og gjennom dette få botilbud i asylmottak. Det er viktig at sosialtjenesten i kommunene, i tillegg til å vurdere behovet for akutt hjelp til disse personene, bidrar til å gi den enkelte nødvendig informasjon og hjelp til å komme i kontakt med IOM. Dette vil også bidra til å lette gjennomføringen av utlendingsmyndighetenes vedtak.

Med hilsen

Erna Solberg