Brev til fylkesvise IA-råd – mai 2015

Brev fra oppfølgingsgruppen for IA-avtalen til de fylkesvise IA-rådene.

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014 en ny IA-avtale for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018. I den nye avtalen er det poengtert at det forebyggende arbeidsmiljøarbeid skal være en større del av det praktiske arbeid med IAavtalen. Deltakelse i arbeidslivet vurderes i seg selv å virke helsefremmende for den enkelte. Dialog og tidlig oppfølging av sykmeldte er fortsatt en prioritert oppgave. I den nye avtalen er det enighet om en mer kraftfull innsats for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet og at innsatsen målrettes mot unge. 

IA-rådene forventes å innrette sin innsats mot de nye prioriterte målsetningene i IA-avtalen.

Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen, med representasjon fra hovedorganisasjonene og myndighetene, er videreført. Oppfølgingsgruppen har vært opptatt av hvordan IA-rådene fungerer som et virkemiddel for den praktiske oppfølgingen av IA-avtalen regionalt. På bakgrunn av evaluering av IA-rådene og drøfting i oppfølgingsgruppen følger nedenfor klargjøring av forventninger til aktiviteten i IA-rådene.

IA-rådenes rolle og oppgaver

IA-rådene har fortsatt en viktig rolle i oppfølgingen av IA-avtalen lokalt og regionalt. Velfungerende, partssammensatte IA-råd er fylkenes viktigste samarbeidsorgan for å gjennomføre diskusjoner og vurderinger som kan gi grunnlag for bedre målretting av IA-arbeidet lokalt. 

Målet med IA-rådene er å styrke grunnlaget for og bidra til samarbeid lokalt. Det forventes at partene og myndighetene i IA-rådene gjennomfører felles og prioriterte innsatser mot virksomheter og bransjer i fylket som har særlige utfordringer knyttet til frafall og utstøting. IA-rådenes aktiviteter og engasjement skal rettes mot virksomheter/arbeidsplasser i fylket og forventes å ha aktiviteter rettet inn mot alle tre delmål i IA-avtalen.

Som grunnlag for sitt målrettede arbeid, bør IA-rådene utarbeide handlingsplaner, hvor mål, aktiviteter, fremdriftsplaner fremgår. Gode fylkesvise handlingsplaner utarbeidet av partene og myndighetene vil sikre at:

  • Det jobbes sammen mot de riktige virksomhetene
  • Det jobbes målrettet sammen - med både ledelse og tillitsvalgte
  • NAV leverer og utvikler tjenester og kompetanse som etterspørres
  • At vi sammen blir bedre på IA og i fellesskap kan bidra til gode løsninger for IA-virksomhetene

IA-rådene bør benytte seg av eksisterende forskning, annen relevant dokumentasjon og offentlig statistikk for fylket for å målrette arbeidet på best mulig måte. IA-rådene bør benytte de lokale medier aktivt i sin informasjonsaktivitet.

Organisering av IA-rådene

IA-rådene skal bestå av lokale representanter fra myndighetene og partene. Det er opp til hvert enkelt IA-råd å velge hvem som skal være leder for rådet. Der hvor man finner det mulig, kan det være hensiktsmessig at ledelse av IA-rådene går på omgang.

NAV Arbeidslivssentre har en sentral rolle i oppfølging av IA-arbeidet i fylkene og skal ha sekretariatsfunksjonen for IA-rådene.

Oppfølgingsgruppen viser til brev til IA-rådene i september 2010 hvor det ble lagt vekt på at en forutsetning for god felles innsats og resultater er at alle aktører deltar i arbeidet og det derfor var viktig at samtlige organisasjoner og myndigheter som er part i IA-avtalen, deltar i IA-samarbeidet også på fylkesnivå. Erfaringen har imidlertid vist at dette ikke fungerer like godt alle steder, da ikke alle organisasjoner har et regionalt apparat. Oppfølgingsgruppen legger til grunn at organisasjonene prioriteter lokal oppfølging av IA-samarbeidet, men det er ikke et absolutt krav at alle organisasjoner deltar i alle råd.

Rapportering fra IA-rådene

IA-rådene skal årlig rapportere på prioriteringer og aktiviteter i regi av rådene, herunder bruk av IA-rådsmidlene. Rapportene skal ta utgangspunktet i IA-rådenes handlingsplaner og skal omhandle aktiviteter på alle tre delmål i IA-avtalen. 

Rapporteringen koordineres av arbeidslivsentrene og sendes Oppfølgingsgruppen via Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Midler til støtte for IA-rådene

For 2015 er det så langt besluttet at hvert IA-råd tildeles 400 000 kroner til aktiviteter i regi av IA-rådet (samlinger/seminarer, erfaringssamlinger med IA-virksomheter, bransjenettverk, kurs, , IA-konferanser, etc.). Der to fylker har slått seg sammen til et IA-råd er tildelingen på 600 000 kroner.

Årlig IA-rådssamling

Alle IA-råd vil bli invitert til en årlig IA-rådssamling med fokus på erfaringsutveksling mellom IA-rådene. Partene sentralt vil i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet invitere til og tilrettelegge for denne samlingen.
Vi ser frem til å samarbeide videre med dere og ønsker IA-rådene i fylkene lykke til med den felles innsatsen!

Med vennlig hilsen
Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen

Last ned brevet

Last ned brevet som pdf her