Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 03.12.2020

Trondheim kommune leverer med dette høringssvar bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Formannskapet i Trondheim vedtok 1.desember i pol. sak 0338/20 arkivsak 20/62557 følgende høring.

1.Trondheim kommune støtter forslagene til endring av helsepersonelloven og pasientjournalloven med hensyn til bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten.

2. Trondheim kommune støtter departementets forslag om at andre yrkesgrupper kan inngå i helsefaglige arbeidsfellesskap.

3. Trondheim kommune vurderer at andre grupper helsepersonell vil ha behov for å innhente erfaringer fra andre instanser for å gi best mulig behandling av en pasient og foreslår at forslag til ny lovtekst i lovverk i § 25b og § 29d også bør omhandle alt helsepersonell, og ikke avgrenses til lege og tannlege.

4. Trondheim kommune blir bedt å vurdere om beslutningsstøtte er et dekkende begrep og mener at ut fra definisjonens videste form som omfatter alle typer hjelpemidler som kan hjelpe et menneske til å ta en beslutning, er begrepet dekkende og avgrenser ikke forståelsen og bruken av begrepet.

5. Trondheim kommune mener at det kan være gjennomførbart for kommunene å ha oversikt på hvilket helsepersonell som skal kunne avgjøre en anmodning om opplysninger. Dette må kunne gjennomføres ved etablering av tekniske systemer som sikrer vurdering og dokumentasjon av utlevering/deling.

Saksgrunnlaget vedlegges som pdf

Vedlegg