Høringssvar fra Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKom

Dato: 25.11.2020

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker å

komme med en uttalelse vedrørende høring.

KoKom støtter at man, under visse forutsetninger og i et system, tillater bruk av

helseopplysninger for å lette samarbeid og læring i helse- og omsorgstjenesten. Vi støtter således

de foreslåtte endringer i lovverket.

Spesielt vil vi påpeke at endringsforslaget til Hpl §29b, slik det fremkommer i pkt. 5.3.1, fremstår

som fremtidsrettet og godt. Da særlig også punktet om at tilgjengeliggjøring av informasjon for

utvikling og bruk av kunstig intelligens er klokt. Videre vil vi påpeke at det for prehospitalt

personell (AMK, LVS, ambulanse) kan være av stor betydning å kunne lære av videre

pasienthåndtering i helsevesenet etter avsluttet prehospital håndtering. Oppslag for vurdering av

om caser egner seg til undervisning vil være svært relevant, men selvsagt i kontrollerte former

med dedikert og godkjent personell.

Vedlegg