Høringssvar fra Nordre Follo kommune

Dato: 24.11.2020

Nordre Follo kommune avgir følgende høringsuttalelse:

1. Nordre Follo kommune støtter en tydeliggjøring av taushetspliktreglene og åpning for lettere å kunne samarbeide og lære i helse- og omsorgstjenesten.

2. Nordre Follo kommune støtter forslaget til ny § 25 b i helsepersonelloven om hjemmel for å gjøre oppslag i en pasients journal for å yte helsehjelp til en annen pasient i en konkret behandlingssituasjon.

3. Nordre Follo kommune støtter forslaget til ny § 25 a i helsepersonelloven om hjemmel for å kunne dele taushetsbelagte opplysninger i helsefaglige arbeidsfellesskap.

4. Nordre Follo kommune støtter at det gis hjemmel til oppslag i en pasients journaler for å finne ut om opplysninger om pasienten kan egne seg for undervisning, jf. forslag til ny § 29 d i helsepersonelloven.

5. Nordre Follo kommune mener at av hensynet til opplæring innen primærhelsetjenesten bør det åpnes for journaloppslag for undervisningsformål også i andre helseinstitusjoner enn sykehus og tannklinikker.

6. Nordre Follo kommune ønsker å presisere følgende: Det må opplyses til pasienten at det gis mulighet til å motsette seg deling av taushetsbelagte opplysninger.