Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF

Dato: 08.12.2020

Høringssvar – Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.

Sunnaas sykehus HF viser til mottatt høringsbrev av 8. september 2020.

Sunnaas sykehus støtter departementets ønske om tilpasninger i lovverket for å lette samarbeid og læring i helse- og omsorgstjenesten. Personvernforordningens krav om klar hjemmel i nasjonal rett for behandling av personopplysninger tilsier også at man tilstreber tydelige hjemler for unntak fra taushetsplikt. Tilpasninger som muliggjør å ta i bruk ny teknologi i helsetjenesten ønskes også velkommen. Samtidig vil Sunnaas sykehus understreke at det er viktig at grunnleggende personvernhensyn hele tiden ivaretas for å beskytte enkeltmenneskers personvern og bevare tillit til helsetjenestene og det offentlige for øvrig.

Sunnaas sykehus støtter forslaget om å gi adgang for å gjøre oppslag i en pasients journal for å yte helsehjelp til en annen pasient i en konkret behandlingssituasjon. Vilkårene som må oppfylles for å dele pasientopplysninger er hensiktsmessige. Videre, så er det viktig at denne adgangen gjøres snever og at ikke mer informasjon enn nødvendig deles. Loggføring og dokumentering er nødvendig og viktig, slik at pasientenes tillit opprettholdes og taushetsplikten ivaretas.

Sunnaas sykehus støtter også forslaget om å gi adgang for å dele opplysninger i helsefaglige arbeidsfellesskap. Endringene samsvarer også godt med dagens praksis i helseforetakene, som dermed legitimeres. For å benytte opplysningene i undervisning utenfor helsefaglige arbeidsfellesskap, må det foreligge unntak fra helsepersonellovens taushetsplikt, for eksempel samtykke eller at opplysningene er anonymisert.

Videre, så er det positivt at departementet foreslår å tydeliggjøre i hvilke tilfeller det kan gjøres oppslag i pasienters journaler for å finne ut om en pasient kan egne seg for undervisning. Det er en styrke at behovet for læring og opplæring trekkes frem, og at departementet foreslår endringer som gjør det enklere å forvalte det utdanningsansvaret som spesialisthelsetjenesten har. Mulighetene for oppslag i journal for å finne egnede personer for undervisning bør begrenses til de som har behandlingsansvar. Det må fremkomme tydelig hvem som leter og pasienten bør samtykke til faktisk bruk i undervisning.

Den enkelte pasients rettigheter til å reservere seg mot bruk av egen journal er et sentralt spørsmål. Det avklares ikke i høringen om den enkelte pasient skal informeres om sin reservasjonsrett. Sunnaas sykehus ønsker at reservasjonsretten tilpasses pasientbehov ved at den gis tilstrekkelig granularitet og at informasjon om retten blir god. Det bør vurderes innføring av en nasjonal løsning for registrering av reservasjon, slik at pasientene slipper å reservere seg flere steder, og reservasjonsstatus må integreres i de lokale pasientjournalsystemene. En nasjonal registreringsløsning kan gjerne inkludere mulighet for registrering av pasienters eksisterende rettighet til ikke å ville la seg inkludere i lokale kvalitetsregistre.