Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening

Dato: 08.12.2020

Deres ref:

20/3937

Oslo, 8. desember 2020

Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening

Høring – Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.

Norsk Tannpleierforening (NTpF) takker for muligheten til å komme med høringsuttalelse til overnevnte høring. NTpF organiserer ca 1000 tannpleiere, både offentlig og privat tjeneste. Tannpleiere har autorisasjon og diagnostiserer de vanligste sykdommene i munnhulen. NTpF er positive til departementets forslag, men har funnet grunn til å gjøre noen bemerkninger til enkelte forhold i høringen.

NTpF støtter departementets foreslåtte endringer i lovverket med mulighet til erfaringsutveksling og innsikt gjennom utveksling av opplysninger i helsefaglige arbeidsfellesskap. Presiseringen med å kunne dele opplysninger om tidligere pasienter vil bidra til økt kunnskapsdeling mellom helsepersonell og bidra til nyttig kunnskap i behandling av fremtidige pasienter.

Departementet ber i kap 4.3.3 om høringsinstansenes syn om også andre grupper enn leger og tannleger vil ha behov for å kunne gjøre journaloppslag for å finne pasienttilfeller som egner seg for undervisning. Tannpleiere er en yrkesgruppe som vil ha behov for oppslag til undervisningsformål. Ved Høyskolen i Innlandet er all praksisopplæring av tannpleierstudenter lagt til tannhelsetjenesten. Ved de andre utdanningsinstitusjonene for bachelor i tannpleie foregår deler av praksis ved utplassering i tannhelsetjenesten i løpet av utdanningsløpet. Tannpleiere har undervisning og veilederoppgaver for tannpleierstudenter i tannhelsetjenesten derfor er oppslag i pasientopplysninger relevant også for tannpleiere. NTpF ser frem til at Kunnskapsløft 2025 vil resultere i et økende antall tannpleiere med master- og phD grad, som underviser ved studiene Bachelor i tannpleie.

NTpF ser frem til at lovverket tillater bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og øke kvaliteten på tjenestene under gitte begrensninger til beste for pasientene.

Med vennlig hilsen

Norsk Tannpleierforening

Hilde Aga Gry Jakhelln

Leder Spesialtannpleier/Fagansvarlig