Høringssvar fra Norsk Kiropraktorforening

Dato: 08.12.2020

Høringssvar: Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten.

Norsk Kiropraktorforening støtter opp om høringens hovedintensjoner.

Helse- og omsorgsdepartementes høringsbrev problematiserer avveiningen mellom de personvernmessige ulempene ved bruk av helseopplysninger opp mot statens plikt til å sikre en god helsestandard og faglig forsvarlig helsehjelp.

Helse- og omsorgsdepartementet påpeker selv at forutsetningen «for å kunne yte forsvarlige helsetjenester til befolkningen, er tjenesten helt avhengig av helseopplysninger om pasienter. For det første trenger helsepersonell opplysninger om den aktuelle pasienten for å kunne vurdere helsetilstanden og ta beslutninger om videre behandlingsforløp.» Opplysninger kan og må også deles mellom samarbeidende personell for dette formålet, både offentlige, så vel som private helsetjenestevirksomheter.

En omlegging av tilgangen til helseopplysninger, slik høringsbrevet skisserer, vil være i strid med pasientenes interesser og forhindre en effektiv bruk av fagkompetansen og kapasiteten hos øvrige helsepersonellgrupper med primærkontakt-rolle. Det vil dermed også være en lite samfunnsøkonomisk ordning.

Vi viser for øvrig til høringsinnspillet fra Norsk Optikerforbund, datert 8. november 2020, og slutter oss til kommentarene til 3.3.1.4 - Adgang til å gjøre oppslag i pasientjournaler, og 3.3.1.6 - Hvem bør kunne behandle anmodning om helseopplysninger? Disse anmerkningene gjelder også for bl.a. kiropraktorer, noe Norsk Optikerforbund selv poengterer.

Hva gjelder 4.3.3 - Oppslag i journal for å finne ut om pasientopplysninger egner seg for undervisning, har det for kiropraktorer mindre aktualitet ettersom vi ennå ikke har en nasjonal kiropraktorutdanning. Men dette vil potensielt bli en tilsvarende utfordring for en fremtidig norsk kiropraktorutdanning.

Vennlig hilsen

Espen Ohren

Styreleder Hans Otto Engvold

Generalsekretær