Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 14.12.2020

Høringsnotatet omhandler bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten, samt etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter

NSF mener

· Det er for snevert at kun leger og tannleger skal kunne anmode om og utlevere opplysninger ved oppslag i journal.

· Det er positivt at opplysninger kan deles i helsefaglige fellesskap med de begrensinger som for øvrig følger av lovverket

· Det er for snevert at kun leger og tannleger kan gjøre oppslag i journal for å finne egnet kasus for bruk i undervisning

· Bruk av helseopplysninger i utvikling og bruk av beslutningsstøtteverkøy støttes

· Opprettelse av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter støttes

Oppslag i journal for å yte helsehjelp til annen pasient.

Her forslås at adgang til å anmode om og utlevere opplysninger begrenses til leger og tannleger. Dette mener NSF er for snevert.

Dette utelukker i utgangspunktet de fleste kommunale helse- og omsorgstjenestene fra å få nytte av åpningen.

- Åpningen begrenses til rent medisinsk behandling, og utelukker pasientoppfølging fra annet helsepersonell som for eksempel sykepleier, helsesykepleier og jordmor. Disse har samme behov som lege og tannlege for å få informasjon om oppfølging av tilsvarende pasient som den en selv følger opp, og erfaringer fra oppfølgingen.

- Forslaget er for ensidig, gitt eksemplene som er rettet mot behovene til spesialisthelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten, med alle sine personellgrupperinger, vil ha samme behov for å kunne innhente erfaringer om andre pasienter.

- Bestemmelsen i helsepersonellovens §4 som legges til grunn for begrensningen til lege og tannlege er ikke tilpasset dagens virkelighet i kommunal helse- og omsorgstjeneste, hvor sykepleierne jobber mye alene og kun sporadisk har samarbeid med leger eller tannleger.

-

Utveksling av opplysninger i helsefaglige fellesskap

Denne endringen støttes da det å utveksle erfaringer om pasienter som et fellesskap har ansvar for er nødvendig for kompetanseutvikling hos den enkelte sykepleier. Det er positivt at erfaringsutveksling anerkjennes som en viktig læringskilde der kollegaveiledning er en sentral del av kunnskapsstøtte.

Oppslag i journal for undervisningsformål

Også for denne endringen mener vi at begrensningen til leger og tannleger blir for snever. Alle som er helsepersonell har stor nytte av å bruke kasuistikk i undervisning. Så lenge pasientens rett til vern om helseopplysninger ivaretas slik som lovverket i det hele sikrer er dette et gode.

Bruk av helseopplysninger i beslutningsstøtteverktøy (kunstig intelligens)

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om begrepet "beslutningsstøtteverktøy"

vil være et dekkende og godt egnet begrep, eller hvorvidt det bør brukes et annet begrep i

lovteksten.

NSF mener begrepet er i ferd med å bli godt innarbeidet og dermed er egnet i lovteksten. Kompleksiteten i slike verktøy har stort spenn og begrepet vil ikke utelukke maskinlæring og kunstig intelligens, som krever tilgang til persondata og kan gi grunnlag for reviderte vurderinger av bruk av helsedata.

Endringen som gir mulighet til å bruke data om norske pasienter i utviklingen av kunstig intelligens støttes, da dette vil gi mer treffsikre råd og anbefalinger for pasienter i den norske befolkningen.

Behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.

Endringene støttes, da mer persontilpasset behandling ansees for å være et bedre behandlingstilbud for den enkelte pasient.

NSF er videre fornøyd med at hensynet til personvernet er grundig vurdert i forhold til de foreslåtte endringene.

Med vennlig hilsen

Lill Sverresdatter Larsen Bente Lüdemann

Forbundsleder Fagsjef

Vedlegg