Høringssvar fra DNV GL AS

Dato: 07.12.2020

Høringssvar fra DNV GL

DNV GL er internasjonalt ledende innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Selskapet har hovedkvarter på Høvik og er heleid av Stiftelsen Det Norske Veritas. Vi engasjerer oss innen persontilpasset medisin og digital helse ettersom vi ser at ny teknologi og informasjonshåndtering kan transformere hvordan helsetjenester tilbys og forbedre kvaliteten til beste for pasienten. Det er imidlertid viktig å håndtere utfordringer knyttet til kvalitetssikring av data, algoritmer, prosesser og kompetanser, samt deling av data. DNV GL er partner i BigMed prosjektet, og i Nordic Alliance for Clinical Genomics (NACG, https://nordicclinicalgenomics.org/), som har fokus på datadeling, kvalitetssikring og benchmarking.

Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten.

DNV GL ser positivt på høringsutkastets forslag til endringer i helsepersonnelloven og pasientjournalloven. Forslagene vil legge til rette for bedre bruk av helseopplysninger som vil gagne pasienter, helsepersonell og samfunn.

Vi ser et stort potensiale i bedre bruk av helseopplysninger i helse- og omsorgstjenesten. Mange områder bærer fortsatt preg av rammer og begrensninger utfra tradisjonell tolkning og praktisering av lovverket. En digitalisert arbeidshverdag med nye strategier, som f.eks. digital hjemmeoppfølging, vil åpne for at ressurser utnyttes bedre, der tidligere ansette begrensninger heller gir rom for muligheter og bedre løsninger:

  • Praktisering av «helsefaglig arbeidsfelleskap» forbedres gjennom digital og/eller virtuell samhandling, med aktører på flere fysiske lokasjoner og i flere mulige samarbeidsformer, men innenfor eksisterende tradisjonelle rammer.
  • Grensene for «helsefaglig arbeidsfelleskap» utvides ved nye delings- og samarbeidsformer i helse- og omsorgstjenesten og med involvering av flere typer aktører, også eksterne.

Mer deling av helseopplysninger og utstrakt bruk av kunstig intelligens vil imidlertid også forutsette tydeligere krav til tillitsfaktorer som digitale styringsmodeller (governanace), dataforvaltning og datakvalitet. Det vil legge grunnlag for ytterligere forbedringer, på et senere tidspunkt, som er tilpasset en mer digitalisert helsehverdag med nye arbeidsformer og digitale løsninger, og med flere involverte aktører.

Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.

DNV GL er positiv til forslaget om etablering av et behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter. Det er et viktig tiltak for å heve kvaliteten i diagnostikken, redusere feil i varianttolkningen og påfølgende risiko for pasienter.

Samtidig ser vi at mye kunne vært oppnådd ved å ta i bruk eksisterende løsninger for deling av fortolkninger av enkeltstående genetiske varianter; anonyme data. Basert på læringer blant annet fra BigMed prosjektet har vi utviklet Variant Exchange, en løsning for deling av informasjon om fortolkede genetiske varianter på tvers av organisasjoner og landegrenser.

Formålet med Variant Exchange er å bidra til kvalitetssikring og harmonisering i arbeidet med fortolkning av ulike genetiske varianters relevans for sykdom. Variant Exchange samler og deler informasjon om klassifisering av genetiske varianter mellom partnere slik at for eksempel klinisk genetiske laboratorier kan kvalitetssikre sine klassifiseringer av genetiske varianter mot andre partneres klassifisering av de samme genetiske variantene. Dette er til hjelp for partnerne i deres arbeid med å identifisere sykdomsfremkallende genetiske varianter, og vil dermed bidra til raskere og sikrere identifisering av genetiske varianter som er årsak til sykdom hos den enkelte pasient.

Testing av tjenesten viser at deling av fortolkninger mellom norske og danske laboratorier er et særdeles effektivt verktøy for å avdekke og kommunisere ulikheter i fortolkninger tilbake til laboratoriene. Videre testing av Variant Exchange på nordisk nivå pågår for tiden sammen med NACG (Nordic Alliance for Clinical Genomics). Erfaring fra dette forumet viser at denne typen deling av data ikke bare er en viktig øvelse for forbedring av pasientsikkerhet, men også bidrar til standardisering mellom nordiske medisinske genetiske laboratorier. En systematisk tilnærming til harmonisering og kvalitetssikring av fortolkninger vil kunne gi umiddelbar effekt for diagnostisering og behandling av pasienter, og er en lavthengende frukt for å forbedre helsetjenesten.

Nederland, Australia og Canada har utviklet tilsvarende løsninger som baserer seg på deling av anonyme variantklassifiseringer. Disse har dokumentert forbedret sikkerhet for variantklassifisering og dermed forbedret pasientsikkerhet.

Mens et mer komplekst register som involverer pasientidentifikatorer og andre sensitive persondata kan gi merverdi over tid, mener vi at betydelige forbedringer i pasientsikkerheten raskt kan realiseres ved å ta i bruk Variant Exchange eller lignende løsninger på et norsk og nordisk nivå.

Konklusjon

Lovforslaget er et viktig skritt for bedre bruk av helsedata. Det vil bidra til bedre samarbeid og læring, enklere utvikling av nye verktøy og kvalitetssikring av helsetjenester til beste for pasientene.

Vi ser fram til det videre arbeidet med en ansvarlig teknologiutvikling- og implementering. DNV GL og andre deler av norsk helsenæring står parat til å bidra med kompetanse, løsninger og kvalitetssikring.

Vedlegg