Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 08.12.2020

Helse og velferd

Helse- og omsorgsdepartementet

Dato:

07.12.2020

Postboks 8011 Dep

Saksnummer:

20/31992-2

0030 OSLO

Deres ref.:

Høringsuttalelse - bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

Stavanger kommune viser til høring vedrørende bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten, oversendt ved Helse- og omsorgsdepartementets brev av 08.09.2020.

Stavanger kommune vil med dette avgi følgende høringsuttalelse:

Stavanger kommune støtter i hovedsak de foreslåtte unntakene fra taushetsplikten i høringens kap. 3, 4 og 5. Det er viktig at helsepersonell gis tilgang til pasientopplysninger når det er nødvendig for å yte helsehjelp til pasienter eller sikre opplæring av helsepersonell. Det er videre viktig at dette lovhjemles på en tydelig måte, for å oppfylle personvernforordningens krav om en klar hjemmel i nasjonal lov for behandling av personopplysninger.

Samtidig kan unntak fra taushetsplikten innebære en risiko for uthuling av taushetspliktprinsippet. Dersom pasienter frykter at deres helseopplysninger ikke behandles konfidensielt, kan dette medføre at pasientene vegrer seg for å gi viktig informasjon. Dette vil igjen kunne resultere i at helsehjelpen blir lite treffsikker, fordi helsepersonellet ikke har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Det er derfor viktig at unntakene fra taushetsplikten ikke er videre enn strengt nødvendig for å oppfylle formålet med unntaket. Videre stiller det store krav til at helse- og omsorgstjenesten har gode rutiner for å informere pasientene om regelverket rundt informasjonsutveksling. Dette er grunnleggende for at pasientene skal ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne benytte seg av muligheten for å motsette seg utveksling av opplysninger.

Adgang til å gjøre oppslag i pasientjournaler

Når det gjelder høringsforslaget om adgang til å gjøre oppslag i en pasients journal for å yte helsehjelp til en annen pasient i en konkret behandlingssituasjon, støtter Stavanger kommune den snevre innretningen bestemmelsen har fått. Stavanger kommune vektlegger bl.a. at det må anmodes om opplysningene, at anmodningen må begrunnes, og at det begrenses hvem som kan henholdsvis be om opplysninger og behandle anmodningen.

Deling av opplysninger i helsefaglige arbeidsfellesskap

Stavanger kommune er enig i at det lovfestes en hjemmel for utveksling av opplysninger i helsefaglige arbeidsfellesskap. Informasjonsutveksling i morgenmøter, ved vaktskifter ol. vil bidra til å sikre forsvarlige helsetjenester og systematisk forbedringsarbeid i virksomheten. Stavanger kommune stiller imidlertid spørsmål ved at Helse- og omsorgsdepartementet i høringen har forbeholdt forslaget helsepersonell. Stavanger kommune minner om at helsepersonell og omsorgspersonell ofte samarbeider tett om pasientene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder f.eks. i bemannede bofellesskap i kommunen, hvor beboerne mottar både helse- og omsorgstjenester. Stavanger kommune menes det bør presiseres i lovforslaget at det også omfatter omsorgspersonell hvor det er nødvendig for å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Oppslag i journal for undervisningsformål

Stavanger kommune støtter høringsforslaget om å lovfeste en hjemmel for oppslag i pasientjournaler for undervisningsformål, så lenge adgangen avgrenses til pasientjournaler i det aktuelle helsepersonellets egen avdeling. Stavanger kommune er imidlertid ikke enig i at adgangen begrenses til kun leger/sykehus og tannleger/tannklinikker. Stavanger kommune mener også andre grupper helsepersonell kan ha behov for oppslag for undervisningsformål, f.eks. sykepleiere, vernepleiere og fysioterapeuter. Det sentrale må være at det aktuelle helsepersonellet har et særskilt ansvar for undervisning og opplæring i sin virksomhet. Stavanger kommune mener videre at behovet for oppslag til undervisningsformål også kan være aktuelt i andre virksomheter, f.eks. i sykehjem og hjemmebaserte tjenester i kommunene. Stavanger kommune mener lovforslagets rekkevidde bør utvides i tråd med dette.

Med hilsen

Eli Karin Fosse

Helge Dragsund

direktør

kommunalsjef

Ragnhild Øvrebø

saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur