Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 04.12.2020

Arbeidsgiverforeningen Spekter takker for invitasjonen til å avgi høringsuttalelse. Spekter er opptatt av at det legges til rette for samarbeid, læring og utvikling av helsetjenester i takt med den teknologiske utviklingen. Spekter legger til grunn at forslaget tar i bruk det handlingsrommet personvernlovgivningen tillater, det vil si at personvernhensyn tillegges nødvendig vekt, men ikke står i veien for legitim bruk av persondata.