Forsiden

Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge

Dato: 07.12.2020

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) takker for muligheten til å avgi høringssvar. Vi har følgende innspill:

Bruk av helseopplysninger i beslutningsstøtteverktøy (kunstig intelligens)

UNN støtter formålet om å tilpasse regelverket slik at verktøy for beslutningsstøtte kan utvikles og tas i bruk i helsevesenet. Dette gir både læring og bedre kvalitet i tjenestene. Det er også åpenbart at kunstig intelligens (KI) og maskinlæring i økende grad vil bli brukt i slike verktøy.

Vi viser også til vedlagt internt høringssvar fra maskinlæringsgruppen ved UiT/UNN som har gjort en grundig vurdering og kommet med konkrete innspill på de ulike forholdene som tas opp i høringen.

Adgang til å gjøre oppslag i journal for å yte helsehjelp til en annen pasient

UNN støtter forslaget om å kunne innhente opplysninger fra andre pasienter for å yte helsehjelp. Vi er enige i vurderingene om at dette kan bidra til bedre helsehjelp, bedre læring og bedre kvalitet.

Vi er langt på vei enige i departementets og direktoratets vurdering av at det er behov for å gjøre adgangen til denne type oppslag snever. Det at retten til å anmode begrenses til lege eller tannlege er fornuftig. Vi synes imidlertid det virker unødig byråkratisk at det skal oppnevnes egne mottakere/behandlere av disse anmodningene. Etter helsepersonelloven § 39, første ledd skal alle virksomheter utpeke journalansvarlig. UNN foreslår at det i forslaget til § 25 b blir journalansvarliges ansvar å motta og vurdere anmodning om oppslag for å behandle en annen pasient.

Deling av opplysninger i helsefaglige arbeidsfellesskap

UNN og kommuner i Nord-Norge har etablert såkalte pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) i fellesskap. Teamene består av ansatte både fra sykehus og kommunehelsetjeneste. Teamene samarbeider om behandling og oppfølging av pasienter i sykehus, kommunale institusjoner og pasienters hjem, særlig i overgangene mellom helsetjenestenivåene. Formålet med PSHT er å bidra til personsentrerte, helhetlige og proaktive helsetjenester, redusere behov for innleggelse, og sikre gode og trygge utskrivinger fra sykehus til pasientens hjem/kommunale institusjoner

En viktig forutsetning for å få teamene til å fungere er at teamdeltakerne får tilgang til hverandres journalsystemer. Dette er nødvendig for å raskt kunne innhente nødvendige opplysninger om aktuelt behandlingsforløp og historikk forut aktuell hendelse. Nødvendige opplysninger fra begge journalsystemene gir mulighet for teamet å tilby helhetlige og godt koordinerte helsetjenester den enkelte pasient. UNN mener forslaget til § 25 a, andre ledd kan tas ut. I notatet begrunnes begrensningen blant annet med faren for «snoking». Etter vår vurdering vil ikke deling av opplysninger i arbeidsfellesskap medføre noen større risiko for snoking og slik aktivitet er uansett regulert i hpl § 21 a.

Oppslag i journal på tvers av virksomheter vil også kunne være tillatt i tråd med pasientjournalforskriften § 13, forutsatt at virksomhetene har på plass solide ordninger for autorisering og autentisering.

Bruk av helseopplysninger i undervisning

Universitetssykehuset Nord-Norge støtter departementets forslag til ny helsepersonellov § 29 d.

---

Vedlagt er to interne høringssvar fra henholdsvis maskinlæringsmiljøet ved UNN/UiT og fra vår operasjons- og intensivklinikk.

Vedlegg