CH Gullberg AS

Vi viser til brev av 20. mai 2011 og tilleggsinformasjon i epost datert 30. mai 2011. Søker ber om å få avklart om C H Gullberg AS omfattes av forskrift 2007-11-30 nr. 1336. Alternativt søkes det om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 ved enkeltvedtak. 

Departementet har kommet til at selskapet omfattes av forskrift 2007-11-30 nr. 1336 Forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.
 
Søknaden
Det opplyses at C H Gullberg AS er et selskap som eier en eiendom som blant annet består av et ridesenter, åtte utleieleiligheter og åtte utleiehybler. Pr. nå driftes ridesenteret av målselskapet, det er ikke drift av skogen ut over vanlig vedlikehold. På det tidspunktet sikkerheten etableres, vil driften av ridesenteret og utleie av leiligheter og hybler være lagt i et eget aksjeselskap. Det opplyses at målselskapet etter dette vil være et rent eiendomsselskap uten virksomhet ut over å eie fast eiendom og drift av denne. Målselskapet har ikke ansatte og vil heller ikke ha ansatte.

Kjøper er Gylder Holding AS. Etter kjøpet vil ikke selskapet ha andre kreditorer enn dem som knytter seg til den løpende driften av eiendommen.

Forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10
Det følger av forskriften § 10 Krav til selskapet som skal stille sikkerhet at selskapet som skal stille sikkerhet, må på det tidspunktet sikkerheten etableres, oppfylle flere krav. Det sentrale kravet i denne saken er kravet i § 10 1): ”Selskapet må være et eiendomsselskap. Med eiendomsselskap menes selskap hvis virksomhet utelukkende består i å eie fast eiendom og drift av denne. Selskapet kan likevel i tillegg eie aksjer eller andeler i andre eiendomsselskaper.”

”Eiendomsselskap” er et snevert vilkår som vurderes strengt i lys av hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10. Departementet har lagt til grunn at forskriften § 10 nr. 1 stiller begrensninger med hensyn til arten av målselskapets virksomhet og ikke type faste eiendom, jf. uttrykket ”selskap hvis virksomhet utelukkende består i å eie fast eiendom og drift av denne”. Eksempelvis innebærer det at forskriften omfatter både leiegårder og skogbrukseiendommer.

Ut fra de opplysninger som fremkommer i søknaden, legger vi til grunn at virksom¬heten i C H Gullberg AS ligger innenfor forskriftens krav om at selskapets virksomhet utelukkende består i å eie fast eiendom og drift av den.

Med denne konklusjonen er det ikke nødvendig å ta stilling til søknaden om dispensasjon ved enkeltvedtak.

Nærings- og handelsdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak og prinsipputtalelser på departementets nettside www.nhd.no/vedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager fra brevets dato.