Copeinca ASA

Vi viser til klage fra Advokatfirmaet Thommessen AS til Brønnøysundregistrene datert 20. juli 2011 som er oversendt med brev fra Brønnøysund­registrene til Nærings- og handelsdepartementet 25. august 2011. Vi viser også til brev fra departementet datert 3. oktober 2011 der det ble opplyst om forventet saksbehandlingstid.

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 30. juni 2011 om å nekte registrering av nytt styre i Copeinca ASA, org.nr. 990 565 791. Vedtaket er begrunnet med at begge de to valgte varamedlemmene er av samme kjønn, hvilket ikke er i overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-11a. Klager hevder at denne bestemmelsen ikke får anvendelse på personlige varamedlemmer.  

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor:

Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene.

Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Allmennaksjeloven § 6-11a gir regler om representasjon av begge kjønn i styrer i allmennaksjeselskaper. Generalforsamlingen i Copeinca ASA har i tråd med allmennaksjeloven § 6-11a nr. 4 valgt tre kvinner og fem menn til faste styre­representanter.

Til vararepresentanter har generalforsamlingen valgt to menn. Av asal. § 6-11a første ledd nr. 5 går det frem at reglene for representasjon av begge kjønn gjelder tilsvarende ved valg av to eller flere varamedlemmer.

Bestemmelsen i allmennaksjeloven skiller ikke mellom varamedlemmer og personlige varamedlemmer. Et slikt skille er heller ikke omtalt i forarbeidene. Lovregelen er etter Nærings- og handelsdepartementets syn klar, og gir ikke rom for ulike tolkninger. Lovens krav til kjønnsrepresentasjon er dermed ikke oppfylt i dette tilfellet. Det er ikke adgang til å gjøre unntak fra lovens krav.

Klager opplyser at selskapet for tiden har én valgt mannlig vararepresentant. Ved senere valg av flere vararepresentanter må selskapet følge lovens krav til kjønnsbalanse også for disse.

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge.