Delegasjon av Finansdepartementets myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-4 nr. 8 og § 4-9 nr. 8.

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2007

                                                        I

Finansdepartementets myndighet etter ligningsloven § 4-4 nr. 8 og § 4-9 nr. 8 delegeres til Skattedirektoratet.

                                                       II

Endringen trer i kraft 1. januar 2008 med virkning fra og med inntektsåret 2007. Med virkning fra samme tidspunkt oppheves delegasjonsvedtaket 9. desember 1992 nr. 1040.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen