Deltek Norge AS

1.       INNLEDNING

Vi viser til brev av 21. desember 2012 fra DLA Piper med søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for Deltek Norge AS (org.nr. 965 485 902). Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. I det følgende gjøres det rede for rettslig grunnlag og departementets vurdering av saken.

2.       RETTSLIG GRUNNLAG

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Kravet gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat.

Bostedskravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger. Personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet. Unntaket for EØS-borgere som er bosatt i en EØS-stat er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen om domsmyndighet og anerkjennelse og fullbyrdelse av sivile dommer, er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet i EU, Danmark (som står utenfor justissamarbeidet i EU), Island og Sveits, en dom avsagt av en norsk domstol om erstatningsansvar på grunn av handlinger som en person har foretatt i Norge, eller som fører til skade i Norge. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

3.       NÆRMERE OM SØKNADEN

Deltek-konsernet består av et amerikansk morselskap som har datterselskaper over hele verden, inkludert det danske selskapet Deltek Danmark AS. Deltek Danmark AS har igjen datterselskaper i Danmark, Sverige, England, Nederland, USA og Norge. Deltek Norge AS ble stiftet i 1992 og er et heleid datterselskap av Deltek Danmark AS. Deltek Norge AS’ virksomhet består av salg av programvare og konsulenttjenester. Selskapet har for tiden 30 ansatte i Norge.

Det søkes om at Robert Walton (amerikansk statsborger, bosatt i USA), Michael Corkery (amerikansk statsborger, bosatt i USA) og Martin Flatsetø (norsk statsborger, bosatt i Norge) kan utgjøre selskapets styre. Dette skjer som ledd i et globalt lederskifte i Deltek konsernet. Det opplyses at Robert Walton og Michael Corkery har erfaring og særlig kompetanse fra ledelse av andre selskaper i Deltek konsernet. Videre foreligger det et ønske om lik styresammensetning i datterselskapene og kontinuitet i ledelsen av konsernet. Michael Corkery og Marin Flatsetø sitter også i dagens styre.

Daglig leder er Martin Flatsetø. Martin Flatsetø skal også sitte i styret. Daglig leder oppfyller lovens krav.

4.       VURDERING AV DISPENSASJONSSØKNADEN

Det søkes om dispensasjon fra aksjeloven § 6-11 slik at styret i Deltek Norge AS kan være bosatt i Norge og USA. Daglig leder er norsk statsborger, bosatt i Norge og oppfyller dermed lovens krav. Søknaden ligger med dette innenfor departementets dispensasjonspraksis.

Virksomheten i Deltek Norge AS består av salg av programvare og konsulenttjenester. Det opplyses at selskapet for tiden har 30 ansatte i Norge og at selskapet hadde en omsetning på ca. 72 millioner kroner i 2011. Selskapet har kontor i Oslo. Daglig leder er tilknyttet Oslokontoret, og står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet. Daglig leder fungerer også som selskapets kontaktpunkt, og ivaretar selskapets interesser overfor norske myndigheter.

Departementet legger vekt på daglig leders tilstedeværelse og tilknytning til selskapets virksomhet i Norge. Etter departementets vurdering vil hensynet til tilgjengelighet til selskapets ledelse være tilstrekkelig ivaretatt i denne saken.

Når det gjelder jurisdiksjon så kan norsk dom ikke gjøres gjeldende for de to styremedlemmene som er bosatt i USA. Etter departementets vurdering er imidlertid hensynet til jurisdiksjon tilstrekkelig ivaretatt i og med at daglig leder, som også sitter i styret, er bosatt i Norge.

Ut fra en samlet vurdering finner departementet at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet i aksjeloven er oppfylt. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen, må det søkes om ny dispensasjon dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11.

5.       VEDTAK

Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:

Deltek Norge AS (org.nr. 965 485 902) kan ha styre bestående av Robert Walton (amerikansk statsborger, bosatt i USA), Michael Corkery (amerikansk statsborger, bosatt i USA) og Martin Flatsetø (norsk statsborger, bosatt i Norge).

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi allikevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.