Det nye EU-formannskapets prioriteringer på miljø- og klimaområdet

Rapport fra miljørådene Ulla Hegg og Jonas L. Fjeldheim, EU-delegasjonen

Sirkulær økonomi, oppfølging av klimatoppmøtet i Paris og reform av klimakvotesystemet blir viktige saker på miljø- og klimaområdet under Nederlands formannskap, som begynte 1.1.2016.

Foto: European Union 2015.

Nederlands formannskap har tre veiledende prinsipper for det neste halvåret: EU skal fokusere på hovedsakene, bidra til innovative jobber og vekst og ha kontakt med sine innbyggere. De fire hovedsakene er migrasjon, sysselsetting, økonomisk union og klima og energi. Dette er i tråd med Europakommisjonens prioriteringer.

Sirkulær økonomi og miljøreguleringer

På miljøområdet vil sirkulær økonomi-pakken prioriteres fra Nederlands side. Hele pakken vil diskuteres på rådsmøtet i mars og det forberedes rådskonklusjoner knyttet til handlingsplanen som skal vedtas i juni. I tillegg til miljø, vil det trolig være diskusjoner om sirkulær økonomi i følgende rådsmøtekonfigurasjoner: konkurranseevne, landbruk, og økonomi og finans. 

Les også: EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi

Nederland vil jobbe for et kompromiss på luftforurensing. Medlemslandene ble enig om en felles posisjon på det såkalte reviderte direktivet om utslippstak for visse forurensende stoffer før jul og det forventes krevende forhandlinger med Europaparlamentet og Kommisjonen i tiden fremover. 

Sammen med Storbritannia og Tyskland står Nederland bak initiativet «Make It Work», med formål om å bidra til at miljøpolitiske mål oppnås på en treffsikker og effektiv måte. Dette handler også om å dempe det noen vil mene er en «reguleringsiver» i EU og samtidig stimulere til bruk av mer frivillige mekanismer og virkemidler i miljøpolitikken. Nederland vil bruke formannskapsperioden til å sette dette initiativet på dagsorden på en måte som involverer flere land og Kommisjonen.

Les også: Norge i bresjen for en mer ambisiøs kjemikaliepolitikk

Oppfølging av klimatoppmøtet

På klimaområdet vil det være fokus på oppfølging av klimatoppmøtet i Paris (COP 21) med tanke på 2030-rammeverket. Det europeiske råd har dette som tema 17.-18. mars og tanken er at miljøministrene bruker miljørådsmøtet 4. mars til å enes om et budskap som kan gå fra formannskapet til rådspresidenten. Nederland ser også for seg at det kan bli aktuelt for miljøvernministrene å plukke opp denne tråden igjen på det uformelle ministermøtet i Amsterdam i april. Det uformelle ministermøtet vil for øvrig fokusere på klima og transport.

Les også: Paris-avtalen om klima vedtatt

Nederland legger opp til flere arbeidsgruppemøter på kvotesystemet (ETS) i løpet av halvåret, og har håp om at rådsmøtet i juni vil kunne identifisere noe felles grunn med tanke på en fremtidig rådsposisjon.

Nederland vil også løfte spørsmålet om klima og transport. Blant annet inviteres det til et fellesmøte mellom miljø- og transportministre i Amsterdam i april.

Les mer: Norges miljø- og klimasamarbeid med EU