Digitale kjønnsskiller?

En rapport om kjønn og IKT

Digitale kjønnsskiller?

En rapport om kjønn og IKT utarbeidet av sosiolog Tove Kristiansen på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Rapporten inngår i departementets satsing på Program for digital kompetanse 2004-2008.

Foreligger det systematiske kjønnsforskjeller i bruk av IKT som kan være til hinder for å nå visjonen om digital kompetanse for alle? Rapporten gir en oppdatert kunnskapsstatus av forskjeller og likheter mellom gutter og jenter/ menn og kvinner når det gjelder bruk av IKT og digitale ferdigheter og kompetanse.

Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen fra Departementenes publikasjonsregister. Andre kan bestille fra Akademika telefon 800 80 960 www.akademika.no. Publikasjonsnummer: F-4180B. Rapporten kan lastes ned i pdf-format Departementenes publikasjonsregister.

Digitale kjønnsskiller?