Dommeravhør og observasjon av barn

Evaluering fra arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen for evaluering av ordningen med avhør og observasjon av barn ble oppnevnt den 07.04.2003. Det fremgår av utvalgets mandat at utvalget først og fremst skal vurdere om ordningene fungerer i tråd med intensjonene og i hvilken grad dommeravhør og observasjon er egnet til å få fram det best mulige bevismiddel til bruk for retten i straffesaker.

Innhold:

 

Innledning: Til Justisdepartementet og Domstoladministrasjonen  

Kapittel I Oppnevning, mandat, arbeidsbeskrivelse

Kapittel II Nærmere om undersøkelsene

Kapittel III Arbeidsgruppens bemerkninger til bestemmelser i forskriften

Kapittel IV Enkelte andre spørsmål vedrørende observasjon

Kapittel V Barn som vitner

Kapittel VI Gjentatte avhør av barn

Kapittel VII Dommerens rolle ved dommeravhør og observasjon

Kapittel VIII Økonomiske konsekvenser

Kapittel IX Oppsummering