Dommerledet narkotikaprogram

Rapport 2004

En bredt sammensatt arbeidsgruppe med deltakelse fra berørte departementer, Domstoladministrasjonen, domstolene, påtalemyndigheten, Aetat, Kriminalomsorgen og utdanningssektoren legger i denne rapporten fram forslag om gjennomføring av en prøveordning med alternativ straffereaksjon for rusmiddelmisbrukere som har begått gjentagende narkotikarelatert kriminalitet.

Rapport 2004

Dommerledet narkotikaprogram

Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av mulighetene for Drug Court i Norge.