Høringssvar fra Verdal kommune

Dato: 02.06.2020

Verdal kommune gir følgende høringsuttalelse til forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven, jf Verdal formannskap 14. mai, sak 69/20:

Norske domstoler over hele landet må opprettholdes, med nærhet til sine respektive lokale innbyggere, ikke minst i områder med store geografiske avstander.

Prinsippet om lokale domstoler over hele landet er ikke bare et spørsmål om reisetid til et rettslokale, men handler også om nærhet og dermed reell tilgang til juridisk kompetanse for lokalbefolkningen i hele landet. Det juridiske kompetansemiljøet i distriktene er ofte lite og derfor sårbart, og representerer et felles rekrutteringsgrunnlag for flere sektorer, herunder domstoler, politi/påtalemyndighet, offentlig forvaltning og næringsliv, utenomrettslige konfliktløsningsorganer, m.v.

Verdal kommune støtter hverken domstolutvalgets eller regjeringens forslag til endringer i rettskretsene og domstolloven, som innebærer en avvikling av tingrettene i Steinkjer og Namsos som selvstendige domstoler.

Forslaget om èn tingrett i Trøndelag med hovedsete i Trondheim støttes ikke. En løsning med Steinkjer og Namsos som rettssteder i en ny Trøndelag rettskrets er ingen tilfredsstillende løsning. Dette vil innebære at sorenskriveren har sitt sete i Trondheim, og risiko for at rettsstedene nedgraderes og utarmes over tid.

Inntrøndelag tingrett er en solid domstol som leverer på alle parametere som domstolutvalget legger til grunn for å samle til større tingretter. Både mht kvalitet, fagmiljø, saksbehandlingstid, nye og tidsmessige bygninger med digitale løsninger, og størrelse på rettskretsen med nært 100.000 innbyggere. Inntrøndelag tingrett er førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Trøndelag og har 7 dømmende årsverk og til sammen 19 medarbeidere.

Forslaget om en jordskifterett i Trøndelag støttes heller ikke. Verdal kommune mener at Nord-Trøndelag jordskifterett må opprettholdes.