E-handel - konsekvenser for transport og miljø

Prosjektrapport utarbeidet av ECON Senter for økonomisk analyse, STIMA Logistikk og Transportøkonomisk Institutt, juni 2002.

E-handel – konsekvenser for transport og miljø

Rapport fra et prosjekt gjennomført i et samarbeid mellom ECON Senter for økonomisk analyse, SITMA Logistikk og Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Formålet med prosjekt har vært å gjennomføre et studium som tar for seg effekten av utviklingen innenfor elektronisk handel på transportomfang, transportmiddel­fordeling og miljø. Studiet kartlegger på hvilke måter og i hvilket omfang framtidig e-handel kan påvirke transportomfang og miljø, samt hvilke faktorer som vil være viktige for ulike utviklingsretninger.

Rapporten kan lastes ned her (pdf, 1800 Kb)

Prosjektet ble finansiert innenfor rammen av Normil-programmet i Norges Forskningsråd, og ble ved programmets avslutning overført til PULS-programmet. Prosjektet har også hatt finansiering fra Miljøvern­departementet, Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

(Juni 2002)