Effekter av arbeidsmarkedstiltak

På oppdrag for AID har Oslo Economics i samarbeid med forskere fra Frischsenteret, gjort en overordnet evaluering av arbeidsmarkedstiltak.

Rapporten viser at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt at flere av NAV sine brukere får delta på arbeidsmarkedstiltak. I tillegg at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å igangsette tiltak raskere enn i dag.