Eierseksjonsloven

Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Loven gjelder for eierseksjoner. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Med bolig forstås i loven her så vel helårsbolig som fritidsbolig.

Loven

Forskrifter

§7

1997.12.05 nr 1256: (KRD) Ikrafttredelse av lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Overføring av myndighet etter eierseksjonsloven §§ 7, 9 og 10.

§8

1997.12.17 nr 1407: (KRD) Forskrift om bruk av blankett ved begjæring om seksjonering av fast eiendom.

§9

1997.12.05 nr 1256: (KRD) Ikrafttredelse av lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Overføring av myndighet etter eierseksjonsloven §§ 7, 9 og 10.

§10

1997.12.05 nr 1256: (KRD) Ikrafttredelse av lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Overføring av myndighet etter eierseksjonsloven §§ 7, 9 og 10.

§46

1997.12.05 nr 1256: (KRD) Ikrafttredelse av lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Overføring av myndighet etter eierseksjonsloven §§ 7, 9 og 10. 

Forarbeider

Rundskriv

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser