En orientering om tilskuddsordningene for år 2001

Rundskriv

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedlegg 1

Til kommuner og fylkeskommuner

Nr.

Vår ref

Dato

V-6/2000

2000/02635 ID OFR:iej

15.06.2000

En orientering om tilskuddsordningene for år 2001

TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL:

 • ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV (ORDINÆRE)
 • NÆRMILJØANLEGG
 • REHABILITERING AV IDRETTSANLEGG
 • HELSESPORTSANLEGG
 • OMBYGGING TIL HANDIKAPRIKTIGE ANLEGG

SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR FRILUFTSLIV I FJELLET

STATSTILSKUDD TIL LOKALE KULTURBYGG

STATSTILSKUDD TIL REGIONALE KULTURBYGG

RÅD OG VEILEDNING

TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL:

 • ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV (ORDINÆRE)
 • NÆRMILJØANLEGG
 • REHABILITERING AV IDRETTSANLEGG
 • HELSESPORTSANLEGG
 • OMBYGGING TIL HANDIKAPRIKTIGE ANLEGG

SØKERHEFTE: V-0827
SØKNADSSKJEMA V-0079

FÅES VED HENVENDELSE TIL FYLKESKULTURETATENE, IDRETTSKRETSENE ELLER STATENS TRYKKSAKSEKSPEDISJON (FAKS.: 22 24 27 86)

SØKNADSPROSEDYRE

KOMMUNEN FASTSETTER EGEN SØKNADSFRIST

FYLKESKOMMUNEN SKAL HA SØKNADENE MED KOMMUNENS PRIORITERING INNEN 15. JANUAR

DEPARTEMENTET SKAL HA OVERSIKT OVER GODKJENTE SØKNADER INNEN 15. MARS

RAMMETILSKUDDENE FOR TILSKUDDSPOSTENE BLIR MEDDELT FYLKESKOMMUNEN INNEN 1. MAI

FYLKESKOMMUNEN FORDELER RAMMETILSKUDDENE FOR TILSKUDDSPOSTENE, OG SENDER MELDING TIL DEPARTEMENTET INNEN 1. JUNI

Søknaden fremmes gjennom den kommune hvor anlegget skal ligge. Fornyet søknad skrives også på søknadsskjema, men det kan henvises til tidligere innsendte vedlegg der disse er dekkende.

Hvem kan søke?

Søkere om stønad av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. For slike sammenslutninger gjelder, blant annet, at vedtektene må inneholde bestemmelser som sikrer idretten og/eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift. Vedtektene skal forhåndsgodkjennes av departementet. Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller kunne omdannes til fortjeneste for private eiere (jf. St. meld. nr. 14 (1999-2000)).

Som søkere om stønad til anlegg med store bygge- og driftskostnader, f.eks. svømme- og idrettshaller, godtas i regelen bare en kommune, eventuelt fylkeskommune.

Kostnadskrevende anlegg

Departementet vil presisere at dersom andre enn kommuner og fylkeskommuner står som søker på store kostnadskrevende anlegg (investerings- og driftsmessig), må det av søker kreves grundige planer for både finansiering og drift av anlegget. Dersom planene ikke er tilfredsstillende dokumentert, skal søknaden ikke imøtekommes. Det vil bli stilt særskilte krav til spesielle anleggstyper og søknader med høy søknadssum, med hensyn til kommunens og fylkeskommunens engasjement. Det vises for øvrig viser til forskrifter og bestemmelser (V-0732) pkt. 2.1.

Hva kan det søkes om stønad til ?

Det kan søkes om stønad til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, som er åpne for allmenn idrettslig aktivitet og skal ikke danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller kunne omdannes til fortjeneste for private eiere.

Som idrettsanlegg regnes også lokale kulturbygg og andre felles bygg/anlegg, når disse inneholder lokaliteter for idrettsformål og idrettens bruksrett til disse er sikret i egen avtale som på forhånd er godkjent av departementet.

Generelle vilkår for tilskudd fra spillemidlene

 1. Anleggseier har plikt til å holde anlegget åpent for idrettslig aktivitet i 40 år etter ferdigstillelse av anlegget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller, for de idretter som har faste sesonger, på sesongbasis.

  Nedlegging eller bruksendring av anlegget i løpet av denne 40 års perioden, skal ikke skje med mindre det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Kulturdepartementet. Dersom anlegget blir midlertidig stengt for 3 måneder eller mer, plikter anleggseier på forhånd å orientere Kulturdepartementet. Denne plikten påhviler også kommunen. Kulturdepartementet har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning av anlegget. Blir anlegget ikke åpnet i løpet av seks måneder, regnes stengningen for mislighold, jf. punkt 6, med mindre det foreligger skriftlig godkjennelse fra Kulturdepartementet for en forlenget stengning.

  Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet opphold orientere Kulturdepartementet om dette. Dette plikten påhviler også kommunen.
 2. Anleggseier plikter å holde anlegget i godkjent teknisk stand, samt påse at de sikkerhetsforskrifter som gjelder for vedkommende anlegg, etterleves. For øvrig skal anlegget vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normalt slit og elde.

  Anlegget må være funksjonelt for den/de idretter som det er bestemt til bruk for, og i den grad det lar seg gjøre uten vesentlig kostnad, søke å etterkomme eventuelle nye krav til utstyr/anlegg som måtte komme i de aktuelle idrettsgrener.
 3. Salg eller deling av anlegget skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kulturdepartementet. Kulturdepartementet står fritt til å avgjøre om et slikt samtykke skal gis eller ikke.

  Overføring av driften av anlegget til andre enn stønadsmottaker skal heller ikke skje uten Kulturdepartementets skriftlige forhåndssamtykke.

  Pantsetting av anlegget i overensstemmelse med finansieringsplan, vil normalt bli godkjent ved innvilgelse av søknaden. Pantsetting av anlegget som ikke er omfattet av finansieringsplanen krever forhåndssamtykke av Kulturdepartementet.
 4. Anleggseier plikter å føre regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av Kulturdepartementet.
 5. Ved delutbetaling av stønadsbeløp plikter anleggseier å ferdigstille anlegget innen den fastlagte tidsplan.
 6. Dersom ett eller flere av ovennevnte vilkår misligholdes, kan Kulturdepartementet kreve tidligere utbetalt tilskudd, med tillegg av 8 % renter i inntil 2 år, tilbakebetalt innen 30 dager etter at Kulturdepartementet fremsetter kravet skriftlig. Dersom anleggseier ikke betaler innen den satte tidsfrist, kan Kulturdepartementet kreve tvangssalg av anlegget iht. tinglyst pantobligasjon.

  Som mislighold regnes alltid at anleggseier avvikler, innstiller betalingene, søker gjeldsforhandling, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølgning.
 7. Til sikkerhet for et eventuelt krav om tilbakebetaling, utstedes en panteobligasjon i anlegget til fordel for Kulturdepartementet, pålydende stønadsbeløpet. Kostnadene ved tinglysning av obligasjonen bæres av stønadsmottaker.

Obligasjonen skal ha beste prioritet etter de långivere som er inkludert i den godkjente finansieringsplan av anlegget, jf. pkt. 3 samt vedlegg 3 til søknad om tilskudd fra spillemidlene.

Anlegg som mottar stønadsbeløp under hovedsatsene, p.t. kr 550 000, fritas for plikten til å utstede pantobligasjon. Fritaket gjelder ikke dersom anlegget over tid mottar stønad som til sammen overstiger hovedsatsen, eller dersom flere enheter eller deler av et anlegg enten til sammen og/eller over tid mottar stønad som overstiger hovedsatsen.

Forhåndsgodkjenning av planer

Planer som legges til grunn for søknad om tilskudd skal være forhåndsgodkjent. Godkjenningsmyndighet er for de fleste anleggs vedkommende delegert til kommunen (jf. forskrifter og bestemmelser pkt. 6).

Kommunedelplaner for idrett og friluftsliv

Prosjekter som det søkes om tilskudd til, skal inngå i en vedtatt kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

Nærmiljøanlegg

Departementet vil i planperioden (1999-2002) øremerke spillemidler til nærmiljøanlegg. Stønadssatsen er 50% av kostnaden, begrenset oppad til maksimum kr 200 000. Det gjøres oppmerksom på at det er foretatt visse justeringer av regelverket knyttet til nærmiljøanleggsordningen.

Departementet vil fra 2001 innføre en egen tilskuddsordning for mindre kostnads-krevende nærmiljøanlegg. Mer utfyllende informasjon om denne ordningen vil bli bekjentgjort i løpet av høsten 2000.

Rehabilitering av idrettsanlegg

Definisjon

Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget, som skal gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming, for å tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.

Stønad

Forutsetningen for å yte stønad til rehabilitering/ombygging av eldre anlegg, er at tiltaket gir bedre forhold for idrettsutøvelse, og at ombyggingen ikke skyldes mangelfull planlegging, feil drift eller dårlig vedlikehold.

Som hovedregel ytes stønad etter satsene for nyanlegg. Stønad til utvidelser fastsettes etter særskilt vurdering.

Generelle bestemmelser

 • Anlegget må være prioritert i kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett og friluftsliv.
 • Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert tilstandsrapport, som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold i anlegget.
 • Vurdering av tilstand og utarbeidelse av tilstandsrapport skal utføres av personer med relevant fagkompetanse.
 • Det skal foreligge komplette planer og kostnadsberegninger for hele arbeidet.
 • Grunnlaget for å gi stønad til rehabilitering av et anlegg skal være utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner, og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold.
 • Forhold som skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold fra anleggseiers side, gir ikke grunnlag for stønad.

Planer for rehabilitering av anlegg som etter gjeldende bestemmelser skal forhåndsgodkjennes i departementet som nyanlegg, skal sendes departementet til behandling.

Midler til rehabilitering av eldre anlegg vil bli prioritert i perioden 1999-2002.

Idrettsanleggsregisteret – kriss -årlig oppdatering

Fullstendig oppdatering av Idrettsanleggsregisteret, innen den frist fylkeskommunen har satt, vil være et krav for at kommuner skal være berettiget til å søke om spillemidler kommende år.

For øvrig er alle bestemmelser som knytter seg til stønad av spillemidlene til idrettsanlegg tatt inn i heftet V-0732 "Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til idretts- og friluftslivsanlegg".

Tilskudd av spillemidlene til anlegg for friluftsliv i fjellet

HVA KAN DET SØKES
OM TILSKUDD TIL:

Det kan søkes om tilskudd til investeringer i bygg og anlegg for fysisk aktivitet i fjellet i tilknytning til rutenett, samt til opparbeiding av stier og løyper.

HVEM KAN SØKE:

Foreninger som er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT) kan søke om tilskudd. Foreninger med tilsvarende formål som DNT kan også søke.

SØKNADSSKJEMA:

V-0829/B fåes ved henvendelse til Den Norske Turistforening (DNT)

SØKNADSPROSEDYRE:

Søknad om tilskudd sendes Den Norske Turistforening innen den frist DNT har fastsatt.

DNT prioriterer søknadene. DNTs innstilling sendes, sammen med søknadene, via Direktoratet for Naturforvaltning til Kulturdepartementet innen fastsatt frist.

Kulturdepartementet vedtar fordeling av midlene og sender melding om vedtak til søkeren, med gjenpart til DNT.

Statstilskudd til lokale kulturbygg

STATSBUDSJETTETS KAP 320 POST 60

SØKERHEFTE V-0846:
SØKNADS-
SKJEMA V-0082:

FÅES VED HENVENDELSE TIL FYLKESKULTURETATEN ELLER STATENS TRYKKSAKEKSPEDISJON (FAKS: 22 24 27 86).

SØKNADSPROSEDYRE

KOMMUNEN FASTSETTER EGEN SØKNADSFRIST.

FYLKESKOMMUNEN SKAL HA SØKNADEN MED KOMMUNENS PRIORITERING FØR 15. JANUAR.

DEPARTEMENTET SKAL HA OVERSIKT OVER GODKJENTE SØKNADER FØR 15. MARS.

RAMMETILSKUDDET BLIR MEDDELT FYLKESKOMMUNENE INNEN 1. MAI.

FYLKESKOMMUNEN FORDELER DEN TILDELTE RAMMEN OG SENDER MELDING TIL DEPARTEMENTET INNEN 1. JUNI.

Med forbehold om Stortingets bevilgning, kan det for år 2001 søkes om tilskudd til lokale kulturbygg. Det kan søkes om investeringstilskudd til nybygg, tilbygg/ ombygging av eksisterende kulturbygg, og ombygging av andre hus til kulturbygg.

Lokale kulturbygg er allmenne kultur- og forsamlingslokaler, som samfunnshus, grendehus, kulturhus, bydelshus, allaktivitetshus o.l. Lokalene skal være et kulturelt og sosialt møtested i lokalmiljøet og/eller i kommunen, egnet for ulike kulturaktiviteter.

Søkere kan være andelslag, kommuner eller stiftelser. Enkeltorganisasjoner kan ikke lenger stå som søkere. Som en overgangsordning kan det i år 2001 søkes om midler til ferdigbygde organisasjonseide hus, når det også er søkt tidligere.

For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av departementet.

Vilkår for statsstøtte er at

 1. Lokale kulturhus skal være åpne for all lovlig kultur- og organisasjonsvirk-somhet. Ingen må stenges ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske syn.
 2. Lokale kulturhus kan eies av kommuner, andelslag der alle som ønsker det kan være med, eller av stiftelser. Jf overgangsordning for år 2001, nevnt ovenfor.
 3. Forprosjekt utarbeides på grunnlag av romprogram basert på innhentede behovsoppgaver i lokalsamfunnet. Planene skal forhåndsgodkjennes av kommunen, eventuelt av Kulturdepartementet.
 4. Huseieren utformer selv de nærmere regler for bruken av huset.

  Huseieren har anledning til å prioritere enkelte formål ved utleie av huset ut fra de idéelle målsettinger huseieren arbeider for.

  Huseieren har anledning til å forby servering av alkohol i huset.

  For kulturhus som er kombinert med skoleanlegg, gjelder reglene i vedkommende skolelov eller forskrifter gitt i medhold av denne.

  Oppstår det tvist om bruken av huset, avgjøres tvisten av kommunestyret eller den kommunestyret bemyndiger.
 5. Dersom huset ikke lenger blir brukt i samsvar med det opprinnelige formål, kan det medføre at mottatt statsstøtte må tilbakebetales.

Prosjekter som det søkes om tilskudd til, bør inngå i en kommunal utbyggingsplan for kulturbygg.

Forhåndsgodkjenning av planer
Planer som legges til grunn for søknad om tilskudd, skal være forhåndsgodkjent før bygging starter. Godkjenningen for lokale kulturbygg er i hovedsak delegert til kommunene. Følgende lokale kulturbygg skal godkjennes av departementet:

- lokale kulturbygg samlokalisert med idrettshaller eller skolebygg (fra 1. august 1998)
- lokale kulturbygg med et stort omland, og der det søkes om mellom 1 mill og 1,6 mill kroner. For de nordlige fylkene kan imidlertid også søknader der det søkes om mer enn 1 mill kroner i tilskudd, forhåndsgodkjennes i kommunene. Jf punktet nedenfor.


Tilskuddssatsene er:

Finnmark og Troms fylker:

inntil 50% av byggekostnadene med et "tak" på 2 mill. kroner.

Nordland fylke og Namdalen:

inntil 50% av byggekostnadene med et "tak" på 1,6 mill. kroner.

Resten av landet:

inntil 1/3 av byggekostnadene med et "tak" på 1 mill. kroner.

Økt tilskuddsramme, gjeldende for "resten av landet":
Øvre tilskuddsramme for lokale kulturbygg med et stort omland, og som skal fungere for en kommune eller del av større kommune, heves fra 1 mill til 1,6 mill kroner, forutsatt at søknaden oppfyller en del vilkår:
- Før forhåndsgodkjenning bør planene være medtatt i en kommunal kulturbyggplan.
- Fylkeskommunen skal uttale seg om plasseringen tilsier utvidet tilskuddsramme.
- Regionale teatre og fylkesavdelingen i Norsk musikkråd skal uttale seg om planer.
- Planene skal forhåndsgodkjennes av departementet.
- Det må dokumenteres arkitektonisk kvalitet, at kulturbygget kan romme et bredt spekter av aktiviteter og vil nå mange brukere. Også planer for driften vil bli tillagt vekt.

Nedre grense for godkjent kostnad. Godkjent kostnad som legges til grunn for søknad om midler, skal minst utgjøre kr 450 000. For søknader om tilpassing for funksjonshemmede, eller der tilpassing for funksjonshemmede inngår i arbeidene, skal kostnaden minst være kr 180 000.

For øvrig er alle bestemmelser som knytter seg til stønad av statsmidler til lokale kulturbygg, tatt inn i heftet V-0821 "Lokale og regionale kulturbygg - Retningslinjer for søknad om statsmidler".

Årets utgave av V-0821 "Lokale og regionale kulturbygg - Retningslinjer for søknad om statsmidler", vil bli sendt til kommuner og fylkeskommuner i løpet av juli.

Statstilskudd til regionale kulturbygg

STATSBUDSJETTETS KAP 320 POST 60

SØKERHEFTE V-0846
SØKNADS-
SKJEMA V-0082:

FÅES VED HENVENDELSE TIL FYLKESKULTUR ETATEN ELLER STATEN TRYKKSAKEKSPEDISJON (FAKS: 22 24 27 86).

SØKNADSPROSEDYRE:

KOMMUNEN FASTSETTER EGEN SØKNADSFRIST.

FYLKESKOMMUNEN SKAL HA SØKNADEN MED KOMMUNENS PRIORITERING FØR 15. JANUAR.

DEPARTEMENTET SKAL HA OVERSIKT OVER GODKJENTE SØKNADER FØR 15. MARS.

RAMMETILSKUDDET BLIR MEDDELT FYLKESKOMMUNEN INNEN 1. MAI.

FYLKESKOMMUNEN FORDELER TILDELTE MIDLER TIL SØKERNE OG SENDER MELDING TIL DEPARTEMENTET INNEN 1. JUNI.

Med forbehold om Stortingets bevilgning, kan det for år 2001 søkes om tilskudd til regionale kulturbygg.

Regionale kulturbygg er kulturbygg som i funksjon og/eller størrelse tar sikte på å dekke behov ut over kommunegrenser, eventuelt også ut over fylkesgrenser der bosetning og kommunikasjon gjør dette mulig.

Fylkeskommunene klassifiserer regionale kulturhus og bestemmer selv antall og plassering. (Maksimalt tilskudd til et hus er for tiden 5 mill. kroner.)

Vilkår for statsstøtte er at

 1. Regionale kulturhus skal stå åpne for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske syn.
 2. Regionale kulturhus kan eies av en eller flere kommuner, fylkeskommuner, andelslag eller stiftelser.
 3. Forprosjekt utarbeides på grunnlag av romprogram basert på innhentede behovsoppgaver innen regionen. Planene skal forhåndsgodkjennes av Kulturdepartementet.
 4. Huseieren utformer selv de nærmere regler for bruk av huset.
  Huseieren har anledning til å forby servering av alkohol i huset.
  For kulturhus som er kombinert med skoleanlegg, gjelder reglene i vedkommende skolelov eller forskrifter gitt i medhold av denne.

  Oppstår det tvist om bruken av huset, avgjøres tvisten av vertskommunens kommunestyre eller den kommunestyret bemyndiger.
 5. Dersom huset ikke lenger blir brukt i samsvar med det opprinnelige formål, kan det medføre at mottatt statsstøtte må tilbakebetales.

Tilskuddssatsene er:

Finnmark, Troms, og Nordland fylker og Namdalen:

inntil 50% av byggekostnadene med "tak" på 5 mill. kroner.

Resten av landet:

inntil 1/3 av byggekostnadene med "tak" på 5 mill. kroner.

For øvrig er alle bestemmelser som knytter seg til stønad av statsmidler til regionale kulturbygg, tatt inn i heftet V-0821 "Lokale og regionale kulturbygg - Retningslinjer for søknad om statsmidler".

Råd og veiledning

om tilskuddsordningene gis av kulturadministrasjonen i fylkeskommunene ved fylkesidrettskonsulentene.

For tilskuddsordningen "Anlegg for friluftsliv i fjellet" gis informasjon av Den Norske Turistforening.

Råd og veiledning kan også innhentes fra Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen.

Med hilsen

Hans B. Skaset e.f.
ekspedisjonssjef

Paul Glomsaker
avdelingsdirektør

Kopi:

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)
Det Frivillige Skyttervesen
Norges Velforbund
Noregs Ungdomslag

Friluftsrådenes Landsforbund
Den Norske Turistforening
Folkets Hus Landsforbund
Riksrevisjonen