Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av bokføringsforskriften

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 og 16 og lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 44.

I

I forskrift 12. desember 2004 nr. 1558 om bokføring gjøres følgende endringer:

§ 1-1 første ledd skal lyde:
Konkursbo som ikke er næringsdrivende og som plikter å levere omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven, unntas fra bokføringsloven § 5 første ledd nr. 2 til 7.

§ 3-1 tredje ledd skal lyde:
Ved formidling av varer og tjenester hvor salgsdokumentet utferdiges av formidler på vegne av den enkelte leverandør, kan transaksjonene registreres i kunde- og leverandørspesifikasjonen over formidlerens konto.

§ 5-1-3 nytt annet ledd skal lyde:
Bokføringspliktige som nevnt i § 5-2-1 tredje ledd, kan i stedet for fortløpende nummerering av hver enkelt selgers salgsdokument, anføre i salgsdokumentet hvor mye som er avregnet overfor vedkommende selger hittil i regnskapsåret.

§ 5-1-6 skal lyde:

§ 5-1-6. Formidling
Den som formidler varer og tjenester, kan utferdige salgsdokument for flere leverandører i ett salgsdokument. Det kan benyttes en felles nummerserie for slike salgsdokument og det totale vederlaget for den enkelte leverandør kan unnlates spesifisert.

§ 5-2-1 nytt annet ledd skal lyde:
Ved salg av vare hvor det mottas innbytte (kjøp), kan en av partene i handelen utstede salgsdokumentet. Det kan benyttes en felles nummerserie for slike salgsdokument. For øvrig gjelder kravene til salgsdokumentets innhold, jf. §§ 5-1-1 til 5-1-8, for hver av partenes salg.

§ 5-2-1 nåværende annet og tredje ledd blir nye tredje og fjerde ledd, der tredje ledd ny bokstav e) skal lyde:
e) kjøpere som helt eller delvis beregner omfang, vekt, kvalitet eller lignende som grunnlag for utbetaling av provisjon eller annet vederlag til selgeren. Salgsdokumentet skal i tilfelle utstedes av kjøper på grunnlag av en skriftlig, underskrevet avtale om dette. Avtalen skal oppbevares av både kjøper og selger. Det skal fremgå av salgsdokumentet at det er utstedt av kjøper. Kjøperen skal dessuten oppbevare annen dokumentasjon som underbygger salgsdokumentets innhold i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Kjøperen skal, ved jevnlig å ta utskrift fra Enhetsregisteret eller lignende, dokumentere om selgeren er registrert i merverdiavgiftsmanntallet.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.