Endring av Finans- og tolldepartementets vedtak om delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, dokumentavgiftsloven § 3, særavgiftsloven § 4 første ledd, tolloven § 9-5 annet ledd, merverdiavgiftsloven § 70 mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 23. september 2009 med hjemmel i Stortingets årlige avgiftsvedtak, lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 3, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4 første ledd, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll- og vareførsel § 9-5 annet ledd, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 19-3 annet ledd og lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 3 fjerde ledd

Endring av Finans- og tolldepartementets vedtak om delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, dokumentavgiftsloven § 3, særavgiftsloven § 4 første ledd, tolloven § 9-5 annet ledd, merverdiavgiftsloven § 70 og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 3 fjerde ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 23. september 2009 med hjemmel i Stortingets årlige avgiftsvedtak, lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 3, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4 første ledd, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll- og vareførsel § 9-5 annet ledd, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 19-3 annet ledd og lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 3 fjerde ledd

I

I Finans- og tolldepartementets vedtak 17. juni 1999 nr. 728 om delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, dokumentavgiftsloven § 3, særavgiftsloven § 4 første ledd, tolloven § 9-5 annet ledd, merverdiavgiftsloven § 70 og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 3 fjerde ledd gjøres følgende endringer:

Vedtakets tittel skal lyde:

Delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, dokumentavgiftsloven § 3, særavgiftsloven § 4 første ledd, tolloven § 9-5 annet ledd, merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 3 fjerde ledd.

Hjemmelshenvisningen skal lyde:

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 17. juni 1999 med hjemmel i Stortingets årlige avgiftsvedtak, lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4 første ledd, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 9-5 annet ledd, lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 19-3 første ledd og lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 3 fjerde ledd.

Vedtaket I skal lyde:

Finans- og tolldepartementet har etter nærmere fastsatte retningslinjer delegert til Toll- og avgiftsdirektoratet sin myndighet til å fatte vedtak om fritak for eller nedsettelse av toll- og avgiftskrav, herunder tilleggsavgift, tilleggstoll og renter, i medhold av Stortingets årlige avgiftsvedtak, lov av 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 3, lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4 første ledd, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 9-5 annet ledd, lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 19-3 første ledd og lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 3 fjerde ledd.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2010.

 

 

Til toppen