Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av revisorforskriften

Godkjenning av revisorer med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-stater

Forskrift om endring av forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2006 med hjemmel i lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer § 3-6. Jf. EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 89/48/EØF som endret ved direktiv 2001/19/EF) om generell ordning for godkjenning av diplomer for høyere yrkeskompetansegivende utdanning av minst tre års varighet.

I

I forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer gjøres følgende endringer:

§ 1-4 skal lyde:

§ 1-4 Godkjenning av revisorer med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-stater

Godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor skal gis til søkere fra andre EØS-stater dersom

  1. vedkommende har diplom som revisor fra annen EØS-stat som nevnt i EØS-regler som svarer til direktiv 89/48/EØF som endret ved direktiv 2001/19/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet), artikkel 3 første ledd bokstav a, eller
  2. vedkommende har virket som revisor på heltid i minst to år i løpet av de siste ti år i en EØS-stat hvor yrket ikke er lovregulert, og har kvalifikasjonsbevis fra en annen EØS-stat, jf. yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 3 første ledd bokstav b, jf. annet og tredje ledd, og
  3. vedkommende oppfyller vilkårene i revisorloven § 3-4.

Dersom søkers utdannelse er minst ett år kortere enn det som kreves i og i medhold av revisorloven § 3-2 , kan Kredittilsynet kreve at søkeren dokumenterer yrkeserfaring i samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav a.

Dersom

  1. søkers utdannelse avviker vesentlig fra kravene fastsatt i og i medhold av revisorloven § 3-2 for å få godkjennelse som henholdsvis registrert eller statsautorisert revisor eller
  2. revisjon i Norge omfatter virksomhet som ikke omfattes av revisjon i den andre EØS-staten,

og ulikheten gjelder forhold som omfattes av revisorutdanningen i Norge og er vesentlig forskjellig fra det som omfattes av søkerens diplom eller kvalifikasjonsbevis, skal Kredittilsynet kreve at søkeren avlegger en egnethetstest i samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav b siste avsnitt. Før Kredittilsynet krever egnethetstest, skal Kredittilsynet undersøke om søkerens yrkeserfaring helt eller delvis dekker den vesentlige forskjellen i utdanning.

Ny § 1-5 skal lyde:

§ 1-5 Godkjenning av revisorer med yrkeskvalifikasjoner fra stater utenfor EØS

Kredittilsynet kan gi godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor til søker med godkjenning som revisor fra stat utenfor EØS dersom

  1. vedkommende består en egnethetstest i skatterett og rettslære som tilsvarer den revisorer med tilsvarende utdanning i Norge har avlagt,
  2. kravene til utdanning og praksis som vedkommende måtte oppfylle for å bli godkjent som revisor i hjemlandet, bestått egnethetstest og den yrkeserfaring vedkommende kan dokumentere, samlet sett innebærer kvalifikasjoner på minst samme nivå som det som kreves i og i medhold av revisorloven §§ 3-2 og 3-3, og
  3. vilkårene i og i medhold av revisorloven § 3-4 er oppfylt.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2007.