Forskrift om endring i forskrift 20. mars 1990 nr. 177 om eiendomsmegling

 

Fastsatt av Finansdepartementet 16. mars 2007 i medhold av lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 nr. 53 § 2-3 tredje ledd.

I

§ 1-1 annet ledd oppheves.

Ny § 1-13 skal lyde:

§ 1-13 Utstedelse av eiendomsmeglerbrev til søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-stater

Eiendomsmeglerbrev skal gis til søkere fra andre EØS-stater dersom:

  1. Vedkommende har diplom som eiendomsmegler fra en annen EØS-stat som nevnt i EØS-regler som svarer til direktiv 89/48/EØF artikkel 3 første ledd bokstav a), som endret ved direktiv 2001/19/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) artikkel 3 første ledd bokstav a, eller
  2. vedkommende har virket som eiendomsmegler på heltid i minst to år i løpet av de siste ti år i en EØS-stat hvor yrket ikke er lovregulert, og har kvalifikasjonsbevis fra en annen EØS-stat, jf. yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 3 første ledd bokstav b), jf. annet og tredje ledd, og
  3. vedkommende oppfyller vilkårene i eiendomsmeglingsloven § 2-3  første ledd nr. 3 til 6.

Dersom søkerens utdannelse er minst ett år kortere enn det som kreves i og i medhold av eiendomsmeglingslovens § 2-3 første ledd nr. 1, kan Kredittilsynet kreve at søkeren dokumenterer yrkeserfaring i samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav a.

Dersom:

  1. søkers utdannelse avviker vesentlig fra kravene for å få eiendomsmeglerbrev fastsatt i og i medhold av eiendomsmeglingsloven § 2-3 første ledd nr. 1 eller
  2. eiendomsmegling i Norge omfatter virksomhet som ikke omfattes av eiendomsmegling i den andre EØS-staten,

og ulikheten gjelder forhold som omfattes av eiendomsmeglerutdanningen i Norge og er vesentlig forskjellig fra det som omfattes av søkerens diplom eller kvalifikasjonsbevis, skal Kredittilsynet kreve at søkeren avlegger en egnethetstest i samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 4 nr.1 bokstav b siste avsnitt, jf. artikkel 1 g). Før Kredittilsynet krever egnethetstest, skal Kredittilsynet undersøke om søkerens yrkeserfaring helt eller delvis dekker den vesentlige forskjellen i utdanning.


Ny § 1-14 skal lyde:

§ 1-14. Utstedelse av eiendomsmeglerbrev til søkere med yrkeskvalifikasjoner fra stater utenfor EØS

Eiendomsmeglerbrev kan utstedes til søker som har rett til å drive eiendomsmegling i en stat Norge har inngått avtale om gjensidig godkjenning av eiendomsmeglere med dersom:

  1. vedkommende har bestått en egnethetsprøve eller gjennomført en prøveperiode i samsvar med §§1-14a og 1-14b, og
  2. vedkommende oppfyller vilkårene i eiendomsmeglingsloven § 2-3  første ledd nr. 3 til 6.

§§ 1-13 og 1-14 blir §§ 1-14a og 1-14b og skal lyde:

§ 1-14a Utstedelse av eiendomsmeglerbrev til søkere med yrkeskvalifikasjoner fra stater utenfor EØS (egnethetsprøve)

Egnethetsprøve iht. § 1-14 nr.1 gjennomføres i den utstrekning det finnes kandidater, maksimalt én gang pr. år. Den som ønsker å fremstille seg for denne prøven må gi skriftlig melding om dette til Kredittilsynet senest 1. august samme år. 

Egnethetsprøven gjennomføres ved en utdanningsinstitusjon som har rett til å arrangere eiendomsmeglereksamen, jf. § 1-1 første ledd. Forskriftens § 1-6 til § 1-11 gjelder så langt de passer. 

Kredittilsynet skal på bakgrunn av søknaden avgjøre hvilke fag vedkommende skal prøves i. 

Kredittilsynet skal vurdere om vedkommende har kunnskaper tilsvarende de krav som stilles i godkjent studieplan i jus og regnskap, økonomi og oppgjør, og avgjør på bakgrunn av dette hvilke emner studenten skal prøves skriftlig i. 

I tillegg til skriftlig prøve må kandidaten gjennom en muntlig prøve godtgjøre at han har tilstrekkelige kunnskaper om sentrale oppgaver i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet. Her kan også stilles spørsmål relatert til dokumentbehandling og praktisk eiendomsmegling. 

Ved alle prøvene brukes karakterene bestått og ikke bestått. Alle prøvene må være bestått før vedkommende har bestått egnethetsprøven. 

§ 1-14b Utstedelse av eiendomsmeglerbrev til søkere med yrkeskvalifikasjoner fra stater utenfor EØS (prøveperiode) 

Kredittilsynet skal før prøveperiode iht. § 1-14 nr.1 påbegynnes godkjenne praksissted og plan for prøveperioden. Prøveperioden må være tre år, og gi kandidaten innsikt i alle sider av eiendomsmegling. 

Som praksissted kan godkjennes foretak med foretaksbevilling etter lov om eiendomsmegling § 2-1 første ledd eller avdelingskontor som har tillatelse til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet etter § 2-2. Advokat med tillatelse til å drive eiendomsmegling iht. lov om eiendomsmegling § 1-2 første ledd nr. 2 med tilstrekkelig omfattende eiendomsmegling kan også godkjennes som praksissted. 

Kredittilsynet kan stille vilkår om at praksisstedet minst skal gjennomføre et bestemt antall omsetninger årlig for at det skal gis godkjennelse som praksissted. 

Praksisstedet må fremlegge en plan hvor det minst redegjøres for følgende: 

  • hvem som har det faglige ansvaret for oppfølgning av kandidaten i prøveperioden, vedkommende må være statsautorisert eiendomsmegler eller advokat. 
  • en opplæringsplan som viser hvilke oppgaver det tas sikte på at kandidaten skal delta i under prøveperioden. Dersom deler av eiendomsmeglingen som f.eks. oppgjør ikke gjennomføres i foretakets lokaler må det redegjøres særskilt for dette. 

Praksisplanen må vise at praksisperioden vil gi praksiskandidaten innsikt i alle sider av eiendomsmeglingsvirksomheten. Kredittilsynet kan stille ytterligere vilkår til innholdet av planen. 

Etter at prøveperioden er gjennomført skal praksisstedet bekrefte at prøveperioden er gjennomført i samsvar med godkjent plan for prøveperiode. Det kan bes om skriftlig bekreftelse fra Kredittilsynet om at godkjent prøveperiode er gjennomført.

II

Endringene trer i kraft straks. 

Tilhørende lov

Til toppen