Endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 19. august 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-40 syvende ledd.

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

                                                        I
§ 16-40-1 nytt annet ledd skal lyde:
Støtte etter skatteloven § 16-40  og denne forskrift § 16-40 er forenlig med forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte,  jf. EØS avtalens vedlegg XV nr. 1j og forordning EF 800/2008 artikkel 31.

                                                      II

Endringen under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen