Endring i forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd – Bokføring – Endring av forskriftens vedlegg

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet informerer med dette om at det fra 1. januar 2013 gjøres endring i forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd.

Menighetsrådene
Kirkelige fellesråd

 

Nr.
P-11/2012
Vår referanse
2011003475
Dato:
13.12.2012

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet informerer med dette om at det fra 1. januar 2013 gjøres endring i forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd, jf. omtalen under pkt. 1. Det er også gjort noen endringer i forskriftens vedlegg, jf. omtalen under pkt 2.

1. Bokføring

Endringen innebærer at gjeldende bestemmelser om registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger for kirkelige fellesråd og menighetsråd, jf. § 5-3 i forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd, oppheves og erstattes av bestemmelsene som følger av rundskrivets vedlegg 1. For kirkelige fellesråd, og menighetsråd i ettsoknskommuner, medfører dette at bestemmelsene i bokførings­loven § 3 til § 14, samt kap 2 til kap 7 i tilhørende forskrift, i det vesentlige blir gjort gjeldende for virksomhet som ikke er merverdiavgiftspliktig. For tilsvarende virksomhet hos menighetsråd i flersoknskommuner vil kun bokføringslovens § 4 Grunn­leggende bokføringsprinsipper gjelde. For virksomhet som er avgiftspliktig vil de nye bestemmelsene ikke ha noen betydning, da avgiftspliktig virksomhet allerede er omfattet av bokføringsloven og tilhørende forskrifter, jf. bokføringsloven § 2, andre ledd.

Endringen er fastsatt på bakgrunn av departementets høringsforslag i brev 18. januar d.å. Høringsforslaget ble sendt ut til alle fellesrådene, og til et utvalg av menighets­rådene. I forbindelse med høringen ble det bl.a. reist spørsmål til om § 5.2.7 i bokføringsforskriften var til hinder for forskuddsfakturering av ikke-avgiftspliktige ytelser, som for eksempel festeavgift for grav som gjerne kreves inn for flere år om gangen. Bokføringsforskriftens § 5.2.7 er imidlertid blitt endret etter departementets høringsfrist, og det framkommer nå eksplisitt at nevnte § ikke er til hinder for at ikke-avgiftspliktige ytelser forskuddsfaktureres. Høringssvarene ga ellers i det vesentlige tilslutning til departementets forslag.

For nærmere omtale av bestemmelsene viser vi til høringsforslaget som er publisert på departementets nettsider.

 

2. Endringer i forskriftens vedlegg – ny funksjon

Ved at gjeldende § 5-3 oppheves med virkning fra 1. januar 2013, og erstattes med bestemmelsene i vedlegget, vil det ikke lenger være et eksplisitt krav i forskriften til å registrere økonomiske data i henhold til angitt kontoplan. Selv om det ikke lenger vil være fastsatt en obligatorisk artskontoplan for regnskapsføringen, skal rådene likevel sørge for at kravene til rapportering av økonomiske data ivaretas, jf. § 7 i forskriften. Departementet antar at endringen får liten praktisk betydning, men har på denne bak­grunn endret omtalen til forskriftens vedlegg 4A og vedlegg 4B, samt vedlegg 3, noe.

Kirkelige fellesråd, og menighetsråd i ettsoknskommuner, har tidligere rapportert regnskapsopplysninger spesifisert på funksjonene ”Kirkelig Admininstrasjon”, ”Kirker”, ”Kirkegårder” og ”Annen kirkelig virksomhet”. For regnskapsåret 2013 innføres også funksjonen ”Barnehager”. Kirkelige fellesråd, og menighetsråd i ettsoknskommuner, som har utgifter/inntekter knyttet til barnehagedrift skal for regnskapsåret 2013 rapportere disse under nevnte funksjon. Fra og med 2013 endres også benevnelsen på funksjonen ”Kirkegårder” til ”Gravplasser”.

Det er i tillegg gjort en endring i forskriftens vedlegg 1A Budsjettskjema og vedlegg 2A Regnskapsskjema ved at art 429 (merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon) kategoriseres under ”Refusjoner/overføringer” og ikke lenger under ”Tilskudd og gaver”, jf. linjene 12 og 14 i skjemaene.

I vedlegg 2 til rundskrivet følger skjemaene/vedleggene til forskriften som vil gjelde fra 1. januar 2013.

 

Med hilsen

 

Ellen Ur (e.f.)
konst. avdelingsdirektør 

Ole Bernt Langset
seniorrådgiver

Vedlegg:

 

Kopi:
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisiasjon, Kirkerådet, Bispedømmerådene,
Norges kommunerevisorforbund, Norges kemner- og kommuneøkonomersforbund,
Statistisk sentralbyrå