Høyringssvar frå Nord-Aurdal Kommune

Dato: 06.04.2021

Svartype: Med merknad

Kommunestyret Nord-Aurdal Kommune 18.03.2021:

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om saken.

Votering: Enstemmig (21 stemmer)

KS- 014/21 Vedtak:

Nord-Aurdal kommune føreslår at «eller rettskrivingsprinsipp» kjem inn som tillegg i § 1:

§ 1 Generelle reglar om norske, samiske og kvenske stadnamn

Stadnamn som inneheld allment kjende ord eller namneledd, skal skrivast i samsvar med gjeldande rettskriving eller rettskrivingsprinsipp, når ikkje anna følgjer av reglane nedanfor.

Vi sluttar oss elles til forslaget til revidert forskrift til lov om stadnamn, og har særleg merkt oss utvidinga av § 1 og ny § 11.

Vedlegg