Høyringssvar frå Kartverket

Dato: 07.04.2021

Svartype: Med merknad

Kartverkets kommentarer til høringsnotat-forslag til endringer i forskrift 23.mai 2017 nr 638 om stadnamn

Vi viser til departementets høringsnotat 9.desember 2020 vedrørende forslag til endringer i forskrift om stadnamn. Her følger våre innspill til høringsnotatet:

Til § 1 nytt fjerde til sjette ledd

Vi støtter forslaget om at det forskriftsfestes hvilken momenter som skal vurderes ved bruk av unntaksbestemmelsen i statdnamnloven § 4 andre ledd.

Vi oppfatter momentene som er foreslått slik at punktene a–d gjelder vurderingen av det enkelte navnet og at punkt e gjelder normeringspraksis i området generelt.

Hvis dette er slikt det er ment foreslår vi følgende omformuleringer til bokstavene c og e:

Bokstav c: «kor lang og dominerande tradisjon skrivemåten har» kan omformuleres til «kor lang og dominerande tradisjon skrivemåten har på namneobjektet».

Bokstav e: «om skrivemåten har tradisjon i det språket som namnesaka gjeld» kan omformuleres til «om det er normeringspraksis i andre tilsvarande namn i området».

Vi tror disse forslagene gir en mer presis angivelse av vurderingstemaet.

Videre foreslår vi av samme grunn at siste setning i § 1 femte ledd endres fra «Eldre, fornorska skrivemåtar av samiske og kvenske namn skal ikkje godtakast» til «Ved fastsetting av skrivemåten til samiske og kvenske stadnamn, skal ikkje fornorska skrivemåtar godtakast.»

Til § 4 andre ledd

Dersom alle de samiske språkene skal brukes, må det være entydige grenser for språkene. Uklare grenser kan skape konflikter i det enkelte området med tanke på hvilket språk det skal normeres etter.

Til § 8 første til tredje ledd, siste setning:

«Høyringssvara skal sendast til stadnamntenesta, som skal gi endeleg tilråding før vedtak». Her ønsker vi i tillegg å få inn at høringssvarene også skal sendes «vedtaksorganet» slik at setningen blir «Høyringssvara skal sendast til stadnamntenesta, som skal gi endeleg tilråding før vedtak. Høyringssvara skal også sendast til vedtaksorganet».

Vi støtter forslaget om å stadfeste dagens praksis om kommunens videresending av vedtaket. I praksis fungerer det allerede slik i dag. Kommunen sender vedtaket videre til partene i saken, de som har uttalt seg og som har klagerett. Kommunen kjenner partene bedre enn det Kartverket gjør.

Til § 10

Kartverket støtter det nye tredje leddet i § 10: «Dersom vedtaksorganet, etter at sak har vore til klagebehandling, vedtek den skrivemåten klagaren ønskte, og det blir klaga på dette nye vedtaket, må saka med alle dokumenta bli send til avgjerd i klagenemnda for stadnamnsaker.» Det samsvarer med den praksisen vi har i dag, og fremgår av Kartverkets håndbok for navnebehandling pkt. 5.6 klage på omgjort vedtak.

Til § 11

Vi er glade for en ny § 11 som pålegger bruk av den fastsatte skrivemåten i tråd med lovens § 11. For at den fastsatte skrivemåten skal kunne tas i bruk raskest mulig, må den også raskt føres inn i registeret. Vi ber departementet vurdere om det bør settes en frist for innlegging av stedsnavn i SSR.

I punktlisten over mulige brukstilfeller vil vi gjerne legge til delområde som eksempel på offisielle krinsar i pkt a).

Med hilsen

Jens Christian Leonthin

juridisk direktør

Hilde Bulling

seniorrådgiver