Høyringssvar frå Aurskog-Høland kommune

Dato: 23.03.2021

Svartype: Med merknad

Aurskog-Høland kommune avgir en høringsuttalelse til de foreslåtte endringer av forskrift om

stadnamn basert på følgende:

• Det gis tilslutning til de foreslåtte forskriftsendringer med følgende merknader:

• Paragraf 3 gis nytt tredje ledd: «Ved fastsetjing av skrivemåte bør ein ettersteve at et objekt

ikkje har flere avledninger av same namneopphav. Gårdsbruk og grend av same

namneopphav, bør ha likelydande skrivemåter».

• Paragraf 8 gis en tilføyning i 2.ledd første setning: «Vedtaksorganet skal førebu og avgjere

saka utan ugrunna opphald, og saksbehandlingstida skal normalt ikkje overstige 6 måneder»

Vedlegg