Endringer av krav til fosterhjem, besøkshjem og avlastningshjem med hjemmel i barneverntjenesteloven

Q-9/00

Rundskriv Q-9/00

23.10.00

Landets kommuner
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Fylkesnemndene for sosiale saker

Endringer av krav til fosterhjem, besøkshjem og avlastningshjem med hjemmel i barneverntjenesteloven

Barne- og familiedepartementet gjør med dette rundskrivet følgende endringer i Fosterhjemsrundskrivet,( Q-0836 TRE, Retningslinjer til lov om barneverntjenester) og i Retningslinjer om Hjelpetiltak – barnevernloven § 4-4 ( Q-0982 Retningslinjer av 10. desember 1998 til lov om barneverntjenester). Endringene trer i verk straks.

Endringene består i at det nå går tydeligere frem av regelverket at det skal være mulig å benytte fosterhjem, besøkshjem og avlastningshjem bestående av en enslig person eller et homofilt par, der det aktuelle hjemmet fyller vilkårene i barnevernloven § 4-22. Som ved øvrige plasseringer/tiltak må valg av hjem være til barnets beste og foreldrene og evt barnet må ikke motsette seg at hjemmet benyttes.

I fosterhjemrundskrivets kapittel 4. om krav til fosterhjem, faller de to siste avsnittene på side 13 og første avsnitt på side 14 ut. De erstattes av følgende tekst:

"Fosterhjem bør i utgangspunktet danne en familieenhet. Dette innebærer ikke at hjem som består av en enslig person skal utelukkes som fosterhjem. Mange fosterbarn vil ha behov for mer enn en voksenperson, og som regel vil det gi større trygghet å ha to fosterforeldre. Dette må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle. Barnets eventuelle behov for to personer og eventuell tilknytning mellom barnet og den voksne bør tillegges vekt.

Ved valg av fosterhjem skal omsorgsevnen og ikke seksuell orientering være avgjørende. Det innebærer at homofile og lesbiske familier kan godkjennes som fosterforeldre. I de tilfellene der adopsjon er aktuelt på sikt, bør ikke homofile og lesbiske familier benyttes som fosterhjem. Dette skyldes at homofile og lesbiske par i dag ikke har anledning til å adoptere.

I retningslinjene om hjelpetiltak, gjøres endringer og tilføyelser i kapittel 5.3 om besøks- og avlastningshjem på side 8 og 9. Annet avsnitt på side 8 og 9 erstattes av følgende tekst:

"Barnevernloven har ingen nærmere regler for besøks- og avlastningshjem. For å sikre at de personer som rekrutteres til slike oppdrag har de nødvendige forutsetninger for å fylle oppgaven, bør de prosedyrer og krav som gjelder for utvelgelse av fosterhjem i utgangspunktet følges. Barneverntjenesten bør på samme måte som ved rekruttering av fosterhjem undersøke de aktuelle familiene nøye og forsikre seg om at disse er i stand til å ivareta det enkelte barns behov. Oppgaven som besøks- og avlastningshjem skiller seg imidlertid ut fra fosterhjemmene på den måten at et besøks- og avlastningshjem ikke skal erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre. Dette innebærer at kravene til besøkshjem kan være annerledes enn de som stilles til ordinære fosterhjem. Det vil således ikke være behov for å stille samme krav til f. eks alder eller sivil status som ved valg av fosterhjem. Så vel enslige personer som samboerpar og homofile par vil kunne benyttes som besøks- og avlastningshjem. Som ovenfor nevnt må barnets behov være avgjørende for utvelgelsen. Besøks- og avlastningshjem er frivillige hjelpetiltak og det er således opp til foreldrene om de vil ta imot barnevernets tilbud om et konkret besøks- avlastningshjem. Når det gjelder samtykke fra foreldrene og barn over 15

år og yngre barns rett til å bli hørt, vises det til rundskrivets kapittel 3.1 og 3.2."

Med hilsen

Haktor Helland (e.f)

Tone G. Smith