Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i børsforskriften

Forskrift om endringer i forskrift 17. januar 1994 nr. 30: børsforskrift

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet (børsloven) §§ 5-6 annet ledd.

I

I forskrift 17. januar 1994 nr. 30 gjøres følgende endringer:

§ 2-1 annet ledd skal lyde:

Kursverdien av de aksjer som søkes opptatt til børsnotering må antas å være minst 8 millioner kroner. Dersom kursverdien ikke kan anslås, skal selskapets balanseførte egenkapital ved siste avlagte årsregnskap være av minst samme størrelse. Dersom selskapet har avlagt delårsrapport etter siste avlagte årsregnskap og børsen finner rapporten tilfredsstillende, kan bokført egenkapital i delårsrapporten legges til grunn.

§ 2-1 tredje ledd skal lyde:

Selskapet skal ha bestått i minst tre år og skal ha drevet det vesentligste av sin virksomhet i minst tre år. Det skal være offentliggjort årsregnskap og årsberetning i henhold til regnskapslovgivningen for de tre siste år før søknad om børsnotering. Børsen kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra kravene i første og annet punktum dersom den finner at dette er i allmennhetens og investorenes interesse, og at investorene har tilgang til tilstrekkelige opplysninger til å foreta en godt fundert vurdering av selskapet og de aksjer som søkes børsnotert.

§ 2-1 femte ledd skal lyde:

Børs kan fravike 25%-grensen på opptakstidspunktet dersom slik spredning i løpet av kort tid må påregnes oppnådd ved handels over børsen, eller når tilstrekkelig spredning av aksjene likevel må anses sikret på grunn av et stort antall aksjer av samme aksjeklasse og deres omfattende spredning blant allmennheten .

§ 2-2 oppheves.

§ 2-7 annet ledd skal lyde:

Dersom aksjene i det fusjonerte selskapet ikke tilfredsstiller vilkårene for opptak til børsnotering, avgjør børsen om selskapets aksjer skal strykes etter reglene i § 25-2 eller om børsnotering skal videreføres.

II

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.