Høringssvar fra HivNorge

Høringssvar HivNorge Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv

Dato: 15.06.2017

Svartype: Med merknad

HivNorge har ingen vesentlige innvendinger til endringene i Blåreseptforskriften som vi mener oppfyller stortingets intensjoner i Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 (2015-2016). Vi benytter likevel anledningen til å kommentere tre forhold som har betydning for mennesker som lever med hiv.

 

Generelt om overføring av finansieringsansvaret til helseforetakene

HivNorge ser behovet for å la finansieringsansvar følge behandlingsansvaret, men vil advare mot et system der sykehusøkonomi kan begrense livsviktig behandling. Vi ønsker ikke et system der det enkelte foretaks økonomi kan bli styrende for hvilke medisiner som skal benyttes i behandling og forebygging av hiv og andre livslange diagnoser.

 

Generelt om forholdet til hivmedisiner

Vi tillater oss imidlertid å vise til Helse- og omsorgskomiteens merknad i forbindelse med Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 (2015-2016) hva gjelder medisiner for behandling av hiv:

 

2.9.2 Forebygge smitte

 

Komiteen viser til at Sex og samfunn og HivNorge under høringen var opptatt av at de foreslåtte endringene ikke måtte få negative konsekvenser for behandlingstilbudet og for forebyggende tiltak mot hiv.

 

Komiteen viser til at antibiotikaresistens er en trussel mot moderne medisin. Ved vurdering av eksisterende og nye antivirale midler, vaksiner og antibiotika må resistensrisiko tillegges vekt. Valg av behandlingsmetoder skal ikke påvirke resistensutvikling negativt, og man skal tilstrebe å bruke metoder som reduserer risikoen for antimikrobiell resistensutvikling.

 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Venstre er positive til krav om helseøkonomisk analyse for alle legemidler betalt av det offentlige, også for smittsomme sykdommer, men er usikre på om dagens modeller fanger opp den samlede gevinsten av redusert smitterisiko og resistensutvikling ved bruk av hiv-medisiner. Disse medlemmer ber regjeringen følge spesielt opp at metodevurderinger for smittsomme sykdommer fanger opp effekt ut over den enkelte pasient, som samfunnets krav på beskyttelse mot smitte og utvikling av resistente hivvirus.

 

HivNorge er opptatt av at tilgangen på nye og forbedrede medisiner for å forebygge og behandle hiv skal være tilgjengelige til enhver tid og at de særlige hensynene i smittevernloven tas hensyn til. Og minner om viktigheten av at en 30-årig medisinsk suksesshistorie videreføres når nye og forbedrede medisiner utvikles.

 

Om avviklingen av blåreseptnemnda.

HivNorge stiller seg positiv til departementets forslag om å avvikle Blåreseptnemnda og erstatte denne med et nettverk av kliniske eksperter og et tilsvarende nettverk av bruker representanter. Vi forutsetter at de brukerrepresentanter som oppnevnes er representative for ulike pasientgrupper og oppnevnes etter forslag fra pasientorganisasjonene.

Vedlegg